Test

Kuukausiposti 5/2015

1. Hankekuulumisia – Erityinen polku tulevaisuuteen

2. Alkava hanke – AMKista uralle!

3. Pitkittäisbarometriaineisto valmistumassa tutkimuskäyttöön

4. Henkilöstöuutisia

 

 

1. Hankekuulumisia – Erityinen polku tulevaisuuteen

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tarinajulkaisun tarinat ovat olleet kommentoitavana haastatelluilla, ja tarinoiden sisältö alkaa olla valmis julkaisuprosessia varten. Erityiset uratarinat taitetaan ja painetaan kesän aikana ja julkaistaan alkusyksystä. Julkaisu tulee koostumaan haastattelujen pohjalta kirjoitetuista tarinoista ja yhteenvedosta, jossa tarinoita käsitellään teemoittain ja aiheittain jaoteltuna sekä kannustetaan lukijoita pohtimaan aiheita omakohtaisesti niihin liittyvien reflektiokysymysten avulla joko itsenäisesti tai ryhmissä.

Tarinajulkaisun tarkoituksena on toimia vertaistukena ja tarjota ideoita koulutus- ja urapolkujen pohdintaan erityisesti henkilöille, joilla on Adhd tai Aspergerin oireyhtymä. Tarinat toimivat vertailukohtina lukijoiden omille urapohdinnoille ja kannustavat erilaisten valintojen tekemiseen. Julkaisua voidaan myös hyödyntää esimerkiksi erityisopetuksessa, opinto-ohjauksessa ja alalla toimivissa vertaisryhmissä.

Hankkeen tutkimusraportin tekeminen on myös alkanut. Raportti tullaan julkaisemaan myöhemmin syksyllä järjestettävässä seminaarissa. Hankkeen kuulumisiin voi tutustua osoitteissa
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/ ja https://www.facebook.com/erityiseturatarinat

 

Lisätietoja

Elina Lavikainen
elina.lavikainen[at]otus.fi
050 365 8944

Tiia Villa
tiia.villa[at]otus.fi
050 439 2611

 

 

2. Alkava hanke – AMKista uralle!

Otus on osatoteuttajana toukokuun alussa alkaneessa AMKista uralle! -hankkeessa. Hankkeen rahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne,- ja ympäristökeskus sekä Euroopan sosiaalirahasto. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kehittämiskeskus Palmenian sekä Tampereen yliopiston uraseurantahankkeiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulusektorille valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli opiskelijoiden uraseurantatiedon keräämiseen ja levittämiseen.

Uraseurantaprosessi ja uraseurannasta kerättävän tiedon hyödyntäminen juurrutetaan osaksi ammattikorkeakorkeakoulujen opintoprosesseja, opiskelijapalveluita, koulutuksen suunnittelua ja osaamisen ennakointia. Kerättyä ja analysoitua tietoa on tarkoitus hyödyntää korkeakoulujen pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien uraohjauksessa. Lisäksi hankkeessa tuotettu tieto auttaa koulutuksen ennakoinnissa ja alueellisten koulutuspolkujen rakentamisessa.

Uraseurannan avulla saatava ennakoiva ja kehittävä tieto on tärkeä strategisen suunnittelun väline eri intressitahoille. Hanketta onkin valmisteltu laajapohjaisella yhteistyöllä. Mukana on ollut esimerkiksi opiskelijajärjestöjä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, ammattiliittoja sekä korkeakoulutuksen kehittäjiä ja hallinnoijia. Hankkeeseen suunnitellaan ohjausryhmää, joka tulee koostumaan kumppanihankkeiden, aiheen sisällöllisten asiantuntijoiden sekä aktiivisten sidosryhmien edustajista.

Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, ja Otuksen lisäksi muut hankkeen osatoteuttajat ovat, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

TAMK toimii hankkeen vetäjänä. Otus toimii hankkeessa uraseurantakyselyn kehittämisen ja toteuttamisen koordinoijana. Otuksen vastuulla on mittariston kehittäminen, ja kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Aarresaariverkoston kanssa. Kehittämisvaiheeseen otetaan mukaan ammattikorkeakoulujen toimijoita, ammattiliittoja ja työelämän edustajia. Otus huolehtii uraseurantakyselyn mittariston kehittämisestä ja kyselyn kokoamisesta sekä on mukana suunnittelemassa kyselyn pilotointia. Otus koordinoi varsinaista tiedonkeruuta sekä huolehtii kerätyn aineiston saattamisesta hyödynnettävään kuntoon.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja
Laura Valkeasuo
laura.valkeasuo[at]otus.fi
050 345 4024

 

 

3. Pitkittäisbarometriaineisto valmistumassa tutkimuskäyttöön

Vuonna 2012 opintonsa aloittaneiden korkeakouluopiskelijoiden kolmivuotinen seuranta on päättynyt, ja kerätty aineisto saatetaan kesän aikana analysoitavaan kuntoon.

Nyt valmistuva aineisto käsittää 1 542 sellaista vastaajaa, jotka osallistuivat tutkimukseen kaikkina kolmena vuotena. Kyselyn kolmannen vuoden teemana oli erityisesti kokonaistyytyväisyys alemman korkeakoulututkinnon opintoihin ja opetukseen. Pitkittäiskyselyssä seurattiin muun muassa opintoihin kiinnittymistä yliopisto-opiskelijoilla joka vuosi toistetulla kysymyspatterilla, jonka kehitti Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö YTY, sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen ja työelämän vuoropuhelusta ja yhteensovittamisesta toisen ja kolmannen opintovuoden aikana. Näiden teemojen lisäksi aineisto mahdollistaa korkeakouluopiskelijoiden toimeentulon, asumisen ja työssäkäynnin kattavan ajallisen tarkastelun. Viimeisen kyselykierroksen vastausaktiivisuus oli huima, sillä kolmannella kyselykierroksella vastasi yli 70 prosenttia toisella kierroksella vastanneista.

Aineisto tulee olemaan saatavilla tutkimuskäyttöön elokuussa.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

4. Henkilöstöuutisia

Habtamu Diriba aloitti Otuksessa harjoittelijana toukokuussa. Harjoittelu on osa kansainvälisen MARIHE – Master in Research and Innovation in Higher Education -maisteriohjelman opintoja. Habtamu työskentelee Otuksessa Opiskelijabarometriaineiston parissa ja tekee tutkimusta aiheesta The impact of international student mobility on engagement: the case of Finnish graduate students.