Test

Kuukausiposti 1/2015

1. Käynnissä olevien hankkeiden kuulumisia

 • Amisbarometri
 • Opiskelijabarometri
 • Erityinen polku tulevaisuuteen

2. Päättyviä hankkeita

 • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa
 • Opiskelijoiden asuminen pääkaupunkiseudulla

3. Julkaisuja

 • ”Opintopiste”
 • Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014: Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa

 

 

1. Käynnissä olevien hankkeiden kuulumisia

 

Amisbarometri

Amisbarometrin tiedonkeruu on käynnistynyt. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKIn ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen tiedonkeruu toteutetaan verkkokyselyllä ammatillisissa oppilaitoksissa tammi- ja helmikuun aikana. Nyt ensimmäistä kertaa käynnistyneen ja jatkossa kahden vuoden välein toteutettavan kokonaisotantaan perustuvan kyselyn tavoitteena on tuottaa tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, jonka avulla ammatillisen koulutuskentän muutoksia ja kehitystä voidaan seurata pitkäjänteisesti.

Koko Suomen kattava tiedonkeruu mahdollistaa ammatillisen koulutuksen osalta täysin uudenlaisen tutkimuksellisen tarkastelun. Aikaisemmat, viime vuosina toteutetut ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville suunnatut kyselytutkimukset ovat käsitelleet nuorisoa laajemmin tai keskittyneet johonkin rajattuun teemaan, mikä on asettanut huomattavia rajoituksia tulosten yleistettävyydelle ja ilmiöiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelulle. Amisbarometri tarjoaa mahdollisuuden ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien erilaisten lähtökohtien huomioon ottamiseen ja moninaisten elämäntilanteiden tarkasteluun.

Tietoa muun muassa Amisbarometrin taustoista, teemoista sekä toteuttajista on hankkeen verkkosivuilla http://www.amisbarometri.fi/ ja facebook-sivuilla https://www.facebook.com/amisbarometri.

Lisätietoa antavat SAKKI ry:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kyntölä (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949) ja Otuksen kehittämiskoordinaattori Suvi Pulkkinen (suvi.pulkkinen[at]otus.fi; 050 404 1810)

Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaavat Otuksen apulaistutkija Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi) ja tutkimusavustaja Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi).

 

Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometrin järjestyksessään toinen poikkileikkaustiedonkeruu on saatu päätökseen. Kyselyyn viimeisinä vastanneiden korkeakoulujen opiskelijoiden vastausaika päättyi viime sunnuntaina. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 334 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 4 484 yliopisto-opiskelijaa Poliisiammattikorkeakoulua, Maanpuolustuskorkeakoulua ja Arcadaa lukuun ottamatta kaikista Suomen korkeakouluista.

Opiskelijabarometriaineistoa työstetään parhaillaan hyödynnettävään kuntoon. Aineisto on tarkoitus avata tutkijoiden käytettäväksi huhtikuun alussa. Aineiston hyödyntämismahdollisuuksista ja saatavuudesta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

Lisätietoa tiedonkeruusta ja aineistosta antaa tutkija Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi; 050 368 1952).

 

Erityinen polku tulevaisuuteen

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeeseen etsitään vielä haastateltaviksi nuoria henkilöitä, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Viestiä saa levittää.

Kerro koulutus- ja urapolustasi!

Erityinen polku tulevaisuuteen -hanke kartoittaa niiden ihmisten koulutus- ja urapolkukokemuksia, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Tarkoituksena on kuulla erilaisia kokemuksia koulutus- ja urapolun varrelta sekä pohtia sitä, millä tavoin diagnoosi on mahdollisesti vaikuttanut koulutus- ja urapolun muotoutumiseen. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla henkilöitä, jotka:

 • ovat iältään 20–30-vuotiaita.
 • ovat saaneet joko ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymän diagnoosin. Henkilöllä voi olla myös muita diagnooseja edellisten lisäksi mutta myös jompikumpi tai molemmat edellä mainituista.
 • ovat opiskelleet tai käyneet työssä peruskoulun jälkeen. Opiskelu- ja työhistorialla ei ole muuten väliä, kunhan kokemusta jommastakummasta tai molemmista löytyy.

Mikäli haluat kertoa meille koulutus- ja uratarinasi tai tiedät haastateltavaksi sopivan henkilön, ota yhteyttä hankkeen tutkijaan Elina Lavikaiseen osoitteeseen elina.lavikainen[at]otus.fi tai puhelimitse 0503658944. Sekä tutkimusraportissa että uratarinajulkaisussa tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin ei viitata heidän oikeilla nimillään eikä heidän tarinoitaan kerrota siten, että henkilöt ovat tunnistettavissa. Haastattelutilanne nauhoitetaan. Haastateltavilla on mahdollisuus lukea mahdolliset sitaatit omasta haastattelustaan sekä uratarinajulkaisuun tuleva teksti ennen niiden julkaisemista.

Lisätietoja hankkeesta: https://erityiseturatarinat.wordpress.com/ ja https://www.facebook.com/erityiseturatarinat

 

 

2. Päättyviä hankkeita

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

Uusi yliopistolaki, joka on taannut yliopistoille taloudellisen ja hallinnollisen autonomian itsenäisinä oikeushenkilöinä, astui voimaan vuoden 2010 alusta. Uudistus on vaikuttanut paljon yliopistohallintotyöskentelyyn, mutta sen vaikutuksia opiskelijaedustajien asemaan ei ole aiemmin tutkittu valtakunnallisesti, vaikka opiskelijat ovat asemastaan johtuen erityinen ryhmä yliopistoyhteisössä.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen maaliskuussa 2015 ilmestyvässä selvityksessäOpiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? tarkastellaan opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä sitä, miten yliopistolakiuudistus on vaikuttanut opiskelijaedustajien kokemuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa. Selvityksen aineisto koostuu opiskelijaedustajina ja/tai ylioppilaskunnan koulutuspolitiikan asiantuntijana ennen yliopistolakiuudistusta ja/tai yliopistolakiuudistuksen jälkeen toimineiden haastatteluista sekä heille suunnatusta kyselystä. Opiskelijaedustajien ja asiantuntijoiden kokemukset vaihtelevat odotetusti jonkin verran erityisesti yliopiston koon mukaan, mutta selvityksen keskeisimpinä tuloksina voidaan todeta, että opiskelijaedustajat kokivat vaikuttamisen helpottuneen yliopistohallituksessa lakiuudistuksen myötä mutta vaikeutuneen asioiden valmisteluvaiheessa laitos- ja tiedekuntatasolla. Ongelmana nähtiin erityisesti se, etteivät opiskelijat ole välttämättä edustettuina näissä epävirallisissa valmisteluelimissä.

Raportti Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? julkaistaan 6.3.2015. Julkaisua voi tilata ennakkoon Otuksen verkkokaupasta alennettuun hintaan 20 eurolla ja julkaisupäivästä lähtien 25 eurolla.
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Raportti julkaistaan myös verkossa pdf-versiona. Linkki verkkojulkaisuun tulee julkaisupäivänä osoitteeseen
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Lisätietoja selvityksestä antavat suunnittelija Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi; 050 439 2611) ja tutkimusavustaja Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

Opiskelijoiden asuminen pääkaupunkiseudulla

 

Otuksen tutkijat ovat koonneet kattavan tietopaketin opiskelijoiden asumisesta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:lle. Tiedot on koottu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista koskevista tilastoista sekä Otuksen omista kyselyaineistoista. Tietopaketti sisältää muun muassa visualisoituja kartta-aineistoja eri korkeakoulusektorien opiskelijoiden jakautumisesta postinumeroalueittain pääkaupunkiseudulla. Hyvin alkanut yhteistyö HOAS:n kanssa tulee jatkumaan.

Tietopaketin kokoamisesta vastasivat tutkija Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi; 050 368 1952) ja apulaistutkija Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi).

 

 

3. Julkaisuja

 

”Opintopiste”

”Opintopiste” – Käsiteanalyyttinen ja empiirinen tutkielma ”opintopisteen” yhteyksistä opintopisteeseen julkaistiin joulukuussa.

Leo Aarnio on tarkastellut ”opintopisteen” käsitehistoriaa sekä sitä, miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa seuraavia erityisteemoja: Onko opiskelijan opintopistettä kohden käyttämä opiskeluaika 27 tuntia? Kuinka paljon todelliset opintoajat vaihtelevat, ja mistä vaihtelu johtuu? Voiko oppilaitos vaikuttaa opintopisteiden kertymiseen muulla tavoin kuin opintopistekohtaista työmäärää muuttamalla (vähentämällä)? Kuinka paljon opiskelija opiskelee tutkintonsa aikana ja miksi? Onko mittarin ohjausvaikutus oikeudenmukainen, ja onko se koulutuksen kehittämisen kannalta tehokas?

Painettu julkaisu on ostettavissa Otuksen verkkokaupasta
http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/opintopiste-detail

Julkaisun sähköinen versio löytyy osoitteesta
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2b2tfM21zMXBMTjA/view

Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkija Leo Aarnio (leo.aarnio[at]otus.fi; 050 367 7259).

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014: Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa

Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa toteutettu Opiskelijatutkimuksen vuosikirja julkaistiin 10.12.2014. Opiskelijatutkimusverkoston toimittama Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissasisältää kuusi vertaisarvioitua artikkelia sekä Student Life -toimintamallia ja Opiskelijatutkimusverkostoa esittelevät artikkelit:

 • Sisäinen motivaatio ja kouluinnokkuus edistävät nuorten opintopolkuja (Kati Vasalampi & Katariina Salmela-Aro)
 • Työssäoppiminen – harjoittelujärjestelmien lippulaiva (Anne Virtanen)
 • Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena (Vesa Korhonen)
 • Neljä diskurssia kouluttautumisen edellytyksistä avoimessa yliopistossa (Nina Haltia)
 • Aikuisena ammattikorkeakoulussa (Suvi Pulkkinen)
 • Motivaation synty ja merkitys väitöskirjaprosessissa (Jenna Vekkaila & Jenni Keskinen)
 • Nuorison parasta tässä harrastetaan. Student Life – tutkimuslähtöistä työtä opiskelijan hyvinvoinnin ja osaamisen hyväksi (Tapio Anttonen, Ilona Laakkonen, Hanna Laitinen & Leena Penttinen)
 • Opiskelijatutkimusverkoston toiminta tutkimustiedon hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta (Laura Valkeasuo & Tiia Villa)

Painettu julkaisu on ostettavissa Otuksen verkkokaupasta
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/oppia-ikae-kaikki-kouluttautumisen-edellytykset-eri-elaemaenvaiheissa-detail

Julkaisun sähköinen versio löytyy osoitteesta
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2N2F1RWtrYnlJR0k/view

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja tulee jatkossa ilmestymään vuosittain. Opiskelijatutkimusverkostoa koordinoiva Otus toimii vuosikirjan julkaisijana. Lisätietoa antaa suunnittelija Simo Pihlajaniemi (simo.pihlajaniemi[at]otus.fi; 050 368 1795).

____________________________________________________________________________

 

Mukavaa alkanutta vuotta!