Test

Kuukausiposti 10/2014

 

SISÄLTÖ

1. HANKEKUULUMISIA

  • Koulutukseen valikoituminen

  • Koulutuksen työelämävastaavuus

  • Erityinen polku tulevaisuuteen

2. ALKAVAT HANKKEET

  • Amisbarometri

3. PÄÄTTYVÄT HANKKEET

  • Opintopiste

4. TULEVAT TAPAHTUMAT

  • Taru Tutkimusten Herrasta - Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

________________________________________________________________

 

1. HANKEKUULUMISIA

 

Koulutukseen valikoituminen

Koulutukseen valikoituminen -hankkeessa tarkastellaan koulutuksen periytyvyyden mekanismeja sosioekonomisen taustan, alueellisen segregaation ja kulttuuripääomatekijöiden avulla. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana käytetään niin kutsuttua Breen-Goldthropen koulutusvalinnan rationaalisen valinnan mallilla, jonka lähtökohtana on, että eri kouluttautumisvaihtoehdot näyttäytyvät nuorelle erilaisin kustannuksin sekä tavoiteltavin hyödyin suhteessa tämän kotitaustaan. Taloudellisten valikoituvuustekijöiden kattava malliperusteinen huomioiminen luo tutkimukselle edellytykset alueellisten ja kulttuuristen tekijöiden syväluotaavaan tarkasteluun.

Koulutuksen valikoituvuutta käsittelevä tutkimus joutuu usein rajoittumaan joko taloudellisiin resursseihin tai kulttuurillisiin tekijöihin yksiulotteisesti palautuviin tutkimusasetelmiin. Aineistojen rajoittuneisuus yleensä estää taloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden samanaikaisten vaikutusten tarkastelun. Laadukkaiden rekisteri- ja survey-aineistojen avulla pyrimmekin paikkaamaan tätä tutkimuksellista aukkoa ja selvittämään kulttuuristen ja taloudellisten koulutusvalintoja selittävien mekanismien sekä eri tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman tietojärjestelmä Vipusen kanssa. Tutkimusyhteistyön myötä käytettävissä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja monitasoinen aineisto, jolla vanhempien koulutusalan, tulotason sekä työmarkkina-aseman periytyvyydestä saadaan ennennäkemättömän kattavaa tietoa.

Tutkimuksessa hyödynnetään keväällä 2013 käynnistynyttä Otuksen uusien opiskelijoiden seurantatutkimuksen aineistoa, jossa seurataan syksyllä 2012 opintonsa aloittaneiden opintojen etenemistä sekä koulutusalalle valikoitumista. Kyselyyn vastasi tutkimuksen ensimmäisenä vuotena yli 4000 uutta opiskelijaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Tutkimuksen on määrä valmistua maaliskuussa 2015.

Lisätietoja hankkeesta antavat Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Maria Rytkönen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Koulutuksen työelämävastaavuus

Otuksen tutkijat Leo Aarnio ja Suvi Pulkkinen toteuttavat parhaillaan Opetushallituksen toimeksiantona hanketta, jossa tehdään tilannekatsaus koulutuksen työelämävastaavuudesta.Tilannekatsauksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen ja monipuolinen kuva siitä, mitä työelämävastaavuudella tarkoitetaan ja miten sitä edistetään ammatti- ja aikuiskoulutuspolitiikassa ja valtakunnallisilla kehittämistoimilla. Työelämävastaavuutta tarkastellaan ammatillisen koulutuksen näkökulmasta ja mm. suhteessa muihin koulutuspolitiikan suurtavoitteisiin. Tilannekatsaus antaa mielenkiintoisen yleiskuvan siitä, mitä eri koulutuspolitiikan toimijat työelämävastaavuudella tarkoittavat.

Hankkeen raportti toimitetaan Opetushallitukselle vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoja hankkeesta antavat Suvi Pulkkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Erityinen polku tulevaisuuteen

 

Erityinen polku tulevaisuuteen -hanke kartoittaa niiden henkilöiden koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Hankkeessa kerätään parhaillaan aineistoa noin 20-30-vuotiailta nuorilta aikuisilta, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, ja jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa, tai joilla on jonkinlaisia kokemuksia työelämästä tai kouluttautumisesta. Osallistujia tutkimushaastatteluihin etsitään edelleen. Mikäli sinulla on tiedossa sopivia haastateltavia, voit olla yhteydessä hankkeen tutkijaan Elina Lavikaiseen (yhteystiedot alla).

Tutkimuksen tulokset on määrä julkaista syksyllä 2015.

Hankkeeseen voi tutustua osoitteissa www.erityiseturatarinat.fi ja www.facebook.com/erityiseturatarinat. Hankkeen kuulumiskirjeen vastaanottajaksi voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostiosoitteesi hankkeelle: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja antaa Elina Lavikainen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

 

2. ALKAVAT HANKKEET

 

Amisbarometri

Ammattiin opiskelevista on tällä hetkellä niukasti tilastotietoa saatavilla. Kuitenkin nuorten terveyskäyttäytyminen, asuminen, tulotaso tai esimerkiksi työskentely opintojen ohessa ovat avoimia kysymyksiä, joiden selvittämisestä on hyötyä paitsi opiskelijoiden itsensä, myös päätöksenteon ja elinkeinoelämän kannalta. Tätä tietovajetta paikkaamaan Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteuttavat vuoden 2015 alussa valtakunnallisen Amisbarometri-tiedonkeruututkimuksen, jonka tarkoituksena on kerätä kattavasti tietoa maamme ammattiin opiskelevien nuorten arjesta.

Amisbarometri on Suomen laajin toisen asteen koulutusta tarkasteleva tiedonkeruu, jonka aineistosta saatujen tulosten avulla pyritään paikantamaan erityisiä tuen tarpeita ja mahdollisia ongelmakohtia amisten arjessa. Samalla tiedonkeruun avulla on tavoitteena myös korostaa ja tuoda suuren yleisön nähtäville Euroopan ammatillisen osaamisen parhaimmistoa, ammattiylpeyttä ja taitotasoa.

Tiedonkeruu toteutetaan verkossa oppitunnin aikana täytettävänä laajana kyselytutkimuksena, jonka tarkoituksena on kartuttaa perustutkinto-opiskelijoiden elämää ja opintoja monista eri näkökulmista. Kyselyssä kartutetaan tietoa aina opinnoista ja niiden mielekkyydestä työelämän odotuksiin ja tulevaisuuden haaveisiin asti. Tarkoituksena on, että Amisbarometriin vastaavat kaikki Suomen ammattiin opiskelevat nuoret. Tämän tavoitteen tukena ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tukijoukkoineen. Kysely lähetetään kouluille vastattavaksi vuoden 2015 alkupuolella ja tutkimuksen tulokset julkaistaan ensi syksynä.

Hankkeesta vastaavat Otuksessa Suvi Pulkkinen, Tuukka Salminen ja Janne Mikkonen. Lisätietoja hankkeesta antavat Suvi Pulkkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Laura Kyntölä (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

 

3. PÄÄTTYVÄT HANKKEET

 

Opintopiste

Opintopiste -tutkimusraportti on valmistumassa. Aiemmin ilmoitetusta julkaisupäivästä poiketen raportti julkaistaan keskiviikkona 3.12.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä “opintopiste” tarkoittaa sekä tarkastellaan sen käsitehistoriaa korkeakoulupoliittisissa ohjausasiakirjoissa  ja vertaillaan näissä esiintyviä merkityksenantoja "opintopisteen" käytön todellisuuteen osana korkeakoulujen opetussuunnittelua ja opintojaksojen mitoitusta. Mitä tapahtuu, jos ohjausasiakirjojen merkityksenannot eivät vastaa käytön todellisuutta? Miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin? Miten "opintopistettä" tulisi muuttaa, jotta se toimisi sille asetetuissa käyttötarkoituksissa?  

Näihin kysymyksiin vastatessa käsitellään muun muassa seuraavia erityisteemoja: Onko opiskelijan opintopistettä kohden käyttämä opiskeluaika 27 tuntia? Kuinka paljon todelliset opintoajat vaihtelevat, ja mistä vaihtelu johtuu? Voiko oppilaitos vaikuttaa opintopisteiden kertymiseen muulla tavoin kuin opintopistekohtaista työmäärää muuttamalla (vähentämällä)? Kuinka paljon opiskelija opiskelee tutkintonsa aikana ja miksi? Onko mittarin ohjausvaikutus oikeudenmukainen, ja onko se koulutuksen kehittämisen kannalta tehokas?

Tarkastelun pohjalta johdetaan käytännöllisiä kehitysehdotuksia "opintopisteen" käytölle osana korkeakouluohjausta opintotukijärjestelmästä korkeakoulujen rahoitusmalliin. 

Julkaisu on tilattavissa ennakkoon Otuksen verkkokaupasta osoitteessa http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/opintopiste-detail.

Lisätietoja hankkeesta antaa tutkija Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

 

 

4. TULEVAT TAPAHTUMAT

 

Taru Tutkimusten Herrasta -

Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

Otus julkaisee joulukuussa Opiskelijatutkimusverkoston toimittaman Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Tänä vuonna  ensimmäistä kertaa ilmestyvä, kuusi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia sisältävä sekä Student  Life toimintamallia ja Opiskelijatutkimusverkoston taustoja ja tulevaisuuden suunnitelmia esittelevä vuosikirja julkaistaan verkoston tapahtumassa Taru tutkimusten herrasta – Miten  arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

Tapahtuman teemaa tarkastellaan tutkimustiedon näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä käsittelevissä puheenvuoroissa sekä paneelikeskustelussa, jonka aiheena on tutkimuksen käyttö, merkitys ja asema suhteessa päätöksentekoon. Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda yhteen opiskelijatutkimuksesta kiinnostuneita tiedon tuottajia, tiedon hyödyntäjiä sekä tiedon levittäjiä.

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 10.12. klo 14–17 Helsingissä, ja sinne ovat tervetulleita kaikki opiskelijatutkimusverkoston toiminnasta, opiskelijatutkimuksen vuosikirjasta ja tapahtuman teemasta kiinnostuneet. Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisesta seuraa lähiaikoina.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaa voi tilata ennakkoon Otuksen verkkokaupasta (http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/oppia-ikae-kaikki-kouluttautumisen-edellytykset-eri-elaemaenvaiheissa-detail).