Test

Kuukausiposti 9/2015

1. Uusia julkaisuja

Amisbarometri julkaistu avoimena datana

Erityinen polku tulevaisuuteen - Selvitys koulutus- ja urapoluista henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä julkaistaan 5.10.

Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen - Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa julkaistaan viikolla 42 

2. Uudet tutkimushankkeet

Korkeakoulujen saavutettavuus

Koulutuksen tasa-arvoindikaattori

Koulutuksen alueellinen segregaatio

3. Tarvitsetko tietoa opiskelijoista? Opiskelijabarometri vastaa.

*****

1. Uusia julkaisuja

 

Amisbarometri julkaistu avoimena datana

Kauan odotettu Amisbarometri on nyt julkaistu! Avointa dataa tuottavan kyselyn aineisto ja tulokset ovat kokonaisuudessaan kaikkien saatavilla osoitteessa amisbarometri.fi. Voit myös tutustua keskeisimpiin tutkijoiden poimintoihin tuloksista osoitteessa https://drive.google.com/file/d/0B9L1fvjudy3GMjliTEJPc3l4VmM/view?usp=sharing. Tuloksista selviää muun muassa, mitä mieltä ammattiin opiskelevat ovat esimerkiksi koulutuksensa valinnasta:

Suomen laajin amiskysely keräsi tietoa ammattiin opiskelevien koulutuksesta ja hyvinvoinnista. Amisbarometri on valtakunnallinen ja kokonaisotantaan perustuva kysely, johon vastasi lähes 21 000 ammattiin opiskelevaa kaikilta koulutusaloilta.

#amisbarometri #aitoamis #avoidata
https://www.facebook.com/amisbarometri

Lisätietoja: Elina Lavikainen (elina.lavikainen[at]otus.fi), Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi), Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

 

Erityinen polku tulevaisuuteen - Selvitys koulutus- ja urapoluista henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen selvitysraportti julkaistaan 5.10.!

Selvityksestä löytyy vastauksia seuraavanlaisiin kysymyksiin: Millaisia haastateltujen ADHD:n tai Aspergerin oireyhtymän omaavien henkilöiden koulutus- ja työpolut ovat yleisilmeeltään? Miten kyseiset henkilöt ovat tehneet koulutukseen ja työhön liittyviä valintojaan? Millaisia kokemuksia heillä on opintojen ja työn sujumisesta? Miten he ovat kokeneet diagnoosin ja saadun tuen merkitykset koulutus- ja urapoluillaan? Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia heillä on? Tulosten pohjalta on koostettu julkaisuun myös kehitysehdotuksia alan asiantuntijoiden työn tueksi.

5.10. julkaistavan laajan selvityksen lisäksi hankkeessa on julkaistu Erityisiä uratarinoita - Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä. Julkaisussa pureudutaan yksilöllisiin koulutus- ja työpolkuihin haastateltujen itsensä näkökulmasta, ja se on tilattavissa painettuna versiona allekirjoittaneilta sekä vapaasti ladattavissa osoitteessa: https://erityiseturatarinat.wordpress.com/

***

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeessa on kartoitettu ADHD- ja Asperger-henkilöiden koulutus- ja urapolkuja. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti, millaiset tukitoimet ovat auttaneet mielekkään koulutuspolun löytymisessä, miten omat erityispiirteet näkyvät arjessa ja millä tavoin ne mahdollisesti ovat vaikuttaneet valikoituneisiin koulutus- ja urapolkuihin.

https://www.facebook.com/erityiseturatarinat

Lisätietoja: Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi), Elina Lavikainen (elina.lavikainen[at]otus.fi)

 

 

Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen - Nuorten koulutusvalinnat tilastojen ja kertomusten valossa

 

Kolme näkökulmaa koulutuksen valikoituvuuteen julkaistaan viikolla 42!

Tutkimuksessa on kysytty muun muassa: Kuinka suuri osuus koulutusvalinnoista on selitettävissä vanhempien taustalla? Kuinka usein vanhempien valitsema koulutusala periytyy? Mitä aloja tietynlaisen sosio-ekonomisen taustan omaavat suosivat ja välttelevät? Mitkä alat ovat sellaisia, joiden perässä muutetaan? Millaisia kulttuurimuotoja korkeakouluopiskelijoiden lapsuuden kotiympäristössä on löydettävissä ja onko niillä yhteyttä koulutusvalintoihin?

Pian julkaistavista tuloksista selviää muun muassa, että lukiokoulutuksen suhteellinen suosio paikkakunnilla on hyvin vahvasti yhteydessä paikkakuntien vanhempien sosio-ekonomiseen taustaan:

Kuviossa on esitetty 50 suurimman paikkakunnan toisen asteen opiskelijoiden vanhempien sosioekonomisen taustan keskiarvo (6-portainen indeksi, jossa nuori saa ”pisteen” jokaisesta korkeakoulutetusta, ylemmästä toimihenklö- sekä suurituloisesta vanhemmasta) sekä lukioväylän valinneiden osuus paikkakunnalla. Regressiosuoran selitysaste R²~0,831, mikä on suuri.

***

Tutkimuksessa selvitettiin toisen asteen koulutusväylän valikoivuutta vanhempien sosioekonomisen taustan, äidinkielen sekä sukupuolen suhteen. Myös alueellista kontekstia tutkittiin paikkakuntatason vertailulla, jossa hyödynnettiin paikkakunnalla opintonsa aloittaneiden vanhempien työmarkkina-asemaa, koulutus- sekä tulotasoa koskevaa tilastotietoa.

Lisätietoja: Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi), Leo Aarnio (leo.aarnio[at]otus.fi)

 

 

2. Uudet tutkimushankkeet 

Syyskuussa on alkanut kolme opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa uutta tutkimushanketta, joiden on määrä valmistua vuoden 2015 loppuun mennessä.

 

Korkeakoulujen saavutettavuus

Millainen on fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen saavutettavuuden nykytila opiskelijoiden näkökulmasta? Miten saavutettavuus on edistynyt vuoden 2011 jälkeen? Miten korkeakoulujen saavutettavuutta olisi edelleen tarpeen kehittää?

Korkeakoulujen saavutettavuus -hankkeessa selvitetään korkeakoulujen saavutettavuutta sosiaalisista, fyysisistä ja psyykkisistä näkökulmista. Saavutettavuutta on edellisen kerran selvitetty valtakunnallisesti opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuonna 2011 (Penttilä 2012) ja tämän tutkimuksen tavoitteena on tuottaa seurantatietoa sekä tuoda keskusteluun uusia ajankohtaisia näkökulmia saavutettavuuden nykytilasta yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa. Selvityksessä kiinnitetään huomiota erityisesti saavutettavuuden sosiaaliseen ulottuvuuteen: korkeakoulujen asennekulttuuriin, opiskelijoiden yhdenvertaisuuteen, opiskeluyhteisöön kiinnittymiseen, opiskelun yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen sekä opetuksen ja opiskelun erityisjärjestelyihin.

Tutkimus kohdennetaan kaikille korkeakouluopiskelijoille, mutta osallistujiksi tavoitellaan erikseen myös erityisryhmiin kuuluvia opiskelijoita, joilla on jokin oppimista vaikeuttava vamma, sairaus tai haitta, joihin tutkimuksessa luetaan esimerkiksi lukivaikeus, Aspergerin oireyhtymä, tarkkaavaisuushäiriöt, näkövamma tai kuulovamma.

Tutkimusta varten kerätään kvalitatiivisesti painottunut valtakunnallinen kyselyaineisto, jonka muotoilemisen tukena on kuultu erityisryhmien parissa työskenteleviä asiantuntijoita. Lisäksi tutkimuksessa hyödynnetään soveltuvin osin Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tuloksia sekä Opiskelijabarometria.

Lisätietoja: Tiia Villa (tiia.vil[at]otus.fi)

 

 

Koulutuksen tasa-arvoindikaattori

Koulutuksen tasa-arvoindikaattori -hankkeen tavoitteina on 1) rakentaa monipuolinen, helppokäyttöinen ja luotettava seurantaindikaattori korkeakoulutuksen tasa-arvosta sen edistämiseen liittyvän poliittisen päätöksenteon tueksi; 2) selvittää, miten indikaattoriin tarvittavat tiedot kyetään keräämään olemassa olevista tietokannoista sekä; 3) pohtia miten indikaattorin tuottamia tuloksia tulisi raportoida ja seurata.

Hankkeen tuloksena syntyy suomalaisen korkeakoulutuksen tasa-arvon tilaa reaaliaikaisesti seuraava tilastoindikaattori sekä tämän indikaattorin tietojen tarkoituksenmukaiseen keräämiseen, kokoamiseen ja raportointiin tarvittavat ohjeet. Seurantaindikaattorin perustelut ja käyttöohjeet julkaistaan erillisenä, 50 – 100 sivun mittaisena sähköisenä ja painettuna hankeraporttina viimeistään maaliskuussa 2016. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksena on korkeakoulutuksen tasa-arvon edistymisen seurannan mahdollistaminen; pitkän aikavälin vaikutuksena ovat puolestaan tehokkaammat, oikeudenmukaisemmat, uskottavammat sekä läpinäkyvämmät korkeakoulutuksen tasa-arvoa edistävät politiikkatoimenpiteet.

Hankkeessa on tarkoitus arvioida tutkimuskirjallisuudessa esiintyviä sekä Suomessa ja muissa maissa koulutuksen tasa-arvon seurantaan käytettyjä mittareita sekä kyetä yhdistämään näissä esiintyneet näkökulmat tilastollisesti ja mittausteoreettisesti validiin indikaattoriin.

Lisätietoja: Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.), Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

 

KASTE Koulutuksen alueellinen segregaatio

Onko nuoren asuinpaikalla vaikutusta koulutuksellisiin valintoihin keskiasteen jälkeen, ja jos on, niin mitkä alueelliset tekijät vaikuttavat koulutusvalintaan? Mitä ovat koulutuksen alueelliseen segregaatioon vaikuttavat keskeiset alueelliset selittäjät? Miten ne vaikuttavat koulutusvalintoihin? Mitkä alueellisiin eroihin paikantuvat tekijät ovat koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen kannalta keskeisiä?

Tutkimuksessa hyödynnetään jo olemassa olevia opetus- ja kulttuuriministeriön ja mahdollisesti Tilastokeskuksen aineistoja. Hankkeessa tutkitaan koulutukseen hakeutumista alueellisten veto- ja työntövaikutusten suhteen hyödyntäen Vipunen-tietokannan aineistoa, joka pitää sisällään vuosina 2009-2011 toisen ja korkea-asteen opiskelijavalintoja koskevaa dataa opiskelijan koulutusvalinnasta niin, että yksittäisen opiskelijan vanhempien koulutustausta ja työmarkkina-asema ovat yhdistettävissä alueellisiin elinkeino-, koulutustarjonta- sekä muihin tilastoaineistoihin. Koulutusvalintoja koskevaa Vipunen-tilastoaineistoa analysoidaan alueellisten selitystekijöiden vaikutusta estimoivalla monitasomallinnuksella, jossa pyritään erottamaan alueellisten koulutukseen hakeutumisen ns. “työntö- ja vetovaikutusten” osuus muista selitystekijöistä (näitä ovat mm. nuorten sosio-ekonominen tausta, äidinkieli ja sukupuoli).

Lisätietoja: Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi), Alina Inkinen (alina.inkinen[at]otus.fi), Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi)3. Tarvitsetko tietoa opiskelijoista? Opiskelijabarometri vastaa.

 

 

Tarvitsetko tutkittua tietoa opiskelijoista? Onko teillä käynnissä kehittämishanke, johon tarvitsette vastauksia esimerkiksi seuraavista aiheista:

Mitä opiskelijanne ajattelevat korkeakoulunne opetuksesta? Miten heidän opiskelutaitonsa ovat yhteydessä heidän ajankäyttöönsä, työntekoonsa ja etenemiseensä opinnoissa? Mistä taustoista eri koulutusalojenne opiskelijat tulevat ja mistä heidän toimeentulonsa koostuu?

Opiskelijabarometri vastaa!

Opiskelijabarometri on valtakunnallisesti kattava korkeakouluopiskelijoiden kyselyaineisto, joka tarjoaa tietoa opetuksesta ja ohjauksesta, opintojen etenemisestä, opintoihin kiinnittymisestä, hyvinvoinnista, toimeentulosta ja työssäkäynnistä sekä arjen ja opintojen yhteensovittamisesta. Vastaukset on yhdistettävissä esimerkiksi eri opiskelualoihin, opintojen vaiheeseen ja sukupuoleen.

Kun tarvitsette tietoa opiskelijoistanne, saatte tutkitun tiedon meiltä nopeasti ja edulliseen hintaan! Ottakaa yhteyttä: Laura Valkeasuo (laura.valkeasuo[at]otus.fi, p. 050 345 4024

***

Ensimmäinen Opiskelijabarometri kerättiin vuonna 2012 ja kysely toistetaan kahden vuoden välein. Opiskelijabarometri kattaa kaikki yliopistot ja ammattikorkeakoulut (Maanpuolustuskorkeakoulua ja Arcada-ammattikorkeakoulua lukuun ottamatta).


Kuukausiposti 8/2015

SISÄLTÖ:
 

1. Hankekuulumisia

Opiskelijan kaupunki

Amisbarometri

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

2. Julkaisuja

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

Erityisiä uratarinoita

 _______________________________________________

 

1. Hankekuulumisia

 

Opiskelijan kaupunki

Opiskelijan kaupunki -hanke on esillä 10.9. #Helsinki 2050 -metromatka -tapahtumassa, jossa pohditaan sitä, millaista on helsinkiläisen arki vuonna 2050! Matkalla keskustellaan myös Opiskelijan kaupunki -hanketta toteuttaneen Maria Rytkösen johdolla siitä, miten opiskelijat Helsinkiä muotoilisivat. Tilaisuus alkaa klo 15 Helsingin yliopiston metroasemalta, Yliopistonkadun ja Kaisaniemen välisestä tunnelista (opintoputki). Tapahtumasta löytyy lisätietoa osoitteessa
http://thinkwall.helsinki.fi/globalhelsinki/number-helsinki2050-metromatka 

Parhaillaan käynnissä olevassa Opiskelijan kaupunki -hankkeessa tuotetaan tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla sekä kerätään opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hankkeessa ovat mukana Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Svenska Handelshögskolans Studentkår, Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, Helsingin yliopiston opetuksentoimiala, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia. Tutkimustyön toteuttaa Otus. 

Hankkeessa aloitetaan syyskuussa toisen vaiheen aineistonkeruu, jonka aikana uutta kyselyä aletaan jakaa pääkaupunkiseudun opiskelijoille. Opiskelijan kaupunki -hankkeesta on myös pian saatavilla joitakin mielenkiintoisia nostoja pian valmistuvilla World Student Capital -verkoston nettisivuilla. Kannattaa seurata tilannetta!

 

Lisätietoja:

Juhani Saari ja Tiia Villa
opiskelijankaupunki[at]otus.fi

 

Amisbarometri

Amisbarometrin kyselyaineisto avataan avoimeen käyttöön 25.9.! Sen jälkeen kuka vain voi tehdä aineistolle yksinkertaisia analyyseja online-analyysityökalun avulla Amisbarometrin verkkosivuilla (http://www.amisbarometri.fi/). Samaisena päivänä on luvassa myös hankkeen keskeisimpiä tuloksia koostettuna.

Amisbarometri on valtakunnallinen ammattiin opiskelevien opintoihin hakeutumista, opiskelua, arkea ja hyvinvointia, sosiaalisia suhteita ja verkostoja sekä työtä, tulevaisuutta ja kansainvälisyyttä kartoittanut kyselytutkimus. Siihen on vastannut runsaat 20 000 ammattiin opiskelevaa ympäri Suomea. Hanketta toteuttaa Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry sekä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

http://www.amisbarometri.fi

https://www.facebook.com/amisbarometri

https://twitter.com/Amisbarometri

#amisbarometri

 

Lisätietoja:

Laura Kyntölä, sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949)
Elina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Otus (elina.lavikainen(a)otus.fi; 050 365 8944)

Tutkimuksen tekninen toteutus:

Janne Mikkonen, apulaistutkija, Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)
Tuukka Salminen, tutkimusavustaja, Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

Otuksen Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa yhteistyössä toteuttama YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti -hanke oli esillä viimeisimmässä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Ura-lehdessä ja sitä esitellään myös yhteiskunnallisen alan opiskelijoiden SYY-päivillä 17.10.!

Hankkeessa toiminut apulaistutkija Maria Rytkönen toteaa hankkeen tiimoilta viimeisimmässä Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Ura-lehdessä alan samanaikaiseksi siunaukseksi ja kiroukseksi sen, ettei siitä valmistu suoraan mihinkään ammattiin:

“Yhteiskunta-alan opintojen vahvuus on sen monialaisuus ja vahva teoreettinen perusta. Suomen kaltaisessa sivistysvaltiossa tutkimus ja tiede ovat merkityksellisiä arvoja, ja yhteiskuntatieteilijät ovat tässä yhtälössä tärkeässä asemassa. Alan siunaus ja kirous on se, ettemme suoraan valmistu mihinkään ammattiin. Varsinkin opintojen alkuvaiheessa on vaikea hahmottaa, mitkä ainevalinnat tukevat toisiaan tulevaisuudessa - sitten kun on aika siirtyä työelämään. Tutkimuksessa opiskelijat olivat eniten tyytymättömiä koulutukseen juuri valmistumisen kynnyksellä, mikä tukee käsitystä vaikeudesta hahmottaa omaa paikkaa työelämässä.”

Rytkönen esittelee hanketta myös SYY-päivillä, joiden lauantain (17.10.) seminaariosuuden teemana on tänä vuonna yhteiskuntatieteilijöiden identiteetti. Tapahtumasta löytyy lisätietoja osoitteessa:
https://fi-fi.facebook.com/events/758027960974075/   

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen Juhani Saaren ja Maria Rytkösen toteuttama koko YKA-tutkimusraportti on luettavissa osoitteessa

 

 

 

2. Julkaisuja

 

Opiskelijasta yrittäjäksi. Opiskelijayrittäjyys suomalaisissa korkeakouluissa lukuvuonna 2014-2015.

 

Otuksen tutkijan Leo Aarnion sekä Suomen Yrittäjien kesken yhteistyössä toteutetussa hankkeessa kartoitettiin tuoreen opiskelijabarometriaineiston perusteella opiskelijayrittäjyyden nykytilaa. Julkaisussa kuvataan, kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan. Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimus oli esillä heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa Suomen Yrittäjien järjestämissä tapahtumissa ja sai laajaa medianäkyvyyttä suomalaisessa lehdistössä sekä tv:ssä. Julkaisu on luettavissa osoitteessa:
http://www.yrittajat.fi/File/ba5a8f35-8efc-4f2b-901e-d3f7a0b921d0/SY_opiskelijasta_yrittajaksi_2015.pdf

 

Lisätietoja:
Leo Aarnio (leo.aarnio[at]otus.fi), 050 367 7259
Erityisiä uratarinoita. Kertomuksia opinnoista ja työelämästä henkilöiltä, joilla on ADHD tai Aspergerin oireyhtymä.

 

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tarinajulkaisu julkaistaan huomenna 1.9.! Otuksen suunnittelija Tiia Villa on kirjoittanut hankkeen tutkimushaastatteluiden pohjalta 13 ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaavan henkilön omaelämäkerrallista koulutusja urapolkutarinaa, joissa tuodaan esiin tarinoissa esiintyvien henkilöiden näkökulmia opintoihinsa ja työskentelyynsä. Tarinoissa käsitellään muun muassa opintoihin liittyviä vaikeuksia, motivaatiota ja opintojen suunnittelua, vuorovaikutussuhteita sekä diagnoosin ja saadun tuen merkitystä koulutusja urapolun sujumisen jatulevaisuuden kannalta. Julkaisun on tarkoitus toimia vertaistuen hengessä muille ADHD- tai Aspergerin oireyhtymän omaaville henkilöille sekä tukena heitä kohtaavien asiantuntijoiden työssä.

Julkaisu on luettavissa 1.9. lähtien hankkeen nettisivuilla osoitteessa
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/
Julkaisun painettua versiota voi kysellä suoraan Otukselta.

 

Lisätietoja:
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi), 050 439 2611


Kuukausiposti 6/2015

1. Hankekuulumisia

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys -hanke esillä SuomiAreenalla

Opiskelijan kaupunki

 

2. Julkaisuja

Opiskelijabarometrin pitkittäistutkimuksen menetelmäpaperi on julkaistu

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

 

3. Kirjoittajakutsu

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 – Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys -hanke esillä SuomiAreenalla

Suomen Yrittäjien kanssa yhteistyössä toteutetussa Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys ‑hankkeessa on kartoitettu tuoreen opiskelijabarometriaineiston perusteella opiskelijayrittäjyyden nykytilaa. Hankkeessa tuotetussa raportissa kuvataan, kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan. Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimus on vahvasti esillä heinäkuussa SuomiAreenalla Porissa Suomen Yrittäjien järjestämissä tapahtumissa. Tutkimuksen toteuttanut Otuksen tutkija Leo Aarnio esittelee tuloksia keskiviikkona 15.7. klo 13 SuomiAreenan Torilavalla. Aarnio on myös mukana otsikolla Nuorisoyrittäjyyden nousukausi? käytävässä paneelikeskustelussa torstaina 16.7. klo 14.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

Opiskelijan kaupunki

Opiskelijan kaupunki -hankkeessa suunnitellaan parhaillaan kaikille opiskelijoille avointa karttakyselyä. Kysely julkaistaan Helsinki Think -festivaaleilla, ja se tulee olemaan auki kolmen viikon ajan. Kyselyllä halutaan syventää jo aiemmin keväällä tehtyä kyselyä opiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja kaupunkiviihtyvyydestä pääkaupunkiseudulla. Kevään kyselyyn osallistui noin 800 vastaajaa, ja tutkimusraporttia työstetään parhaillaan. Hankkeen tutkimustulokset julkaistaan 3.12.2015 Helsingin yliopiston pienessä juhlasalissa World Student Capital -verkoston ja Otuksen Opiskelijan kaupunki -tutkimuksen julkistustilaisuudessa, osana kaupunkivaikuttamisen seminaaria. Tilaisuuden tarkoituksena on osallistaa virkamiehiä, kaupunkivaikuttajia ja päättäjiä paremman pääkaupunkiseudun luomiseen.

 

Lisätietoja

Maria Rytkönen
maria.rytkonen[at]otus.fi
050 367 6159

 

 

 

2. Julkaisuja

 

Opiskelijabarometrin pitkittäistutkimuksen menetelmäpaperi on julkaistu

Korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimus. Kahden ensimmäisen vuoden aineiston tiedonkeruun toteutus on julkaistu Otus – työpapereita -sarjassa. Työpaperissa esiteltävä kyselyaineisto koostuu Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön vuonna 2013 käynnistetyn korkeakouluopiskelijoiden seurantatutkimuksen kahdesta ensimmäisestä aallosta. Kyselyssä seurataan syksyllä 2012 aloittaneiden uusien korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä vuosittain samoille opiskelijoille toistettavalla kyselyllä, mikä mahdollistaa erityisesti ajallisten muutosten sekä syy–seuraus-suhteiden analysoinnin. Kyselyn avulla seurataan korkeakouluopiskelijoiden opintojen etenemistä, arvojen ja asenteiden kehittymistä, muutoksia toimeentulossa ja asumisessa sekä työllistymistä, vapaa-aikaa ja sosiaalista hyvinvointia.

Kolmivuotinen seuranta on nyt päättynyt, ja kerätty aineisto saatetaan kesän aikana analysoitavaan kuntoon. Aineisto käsittää 1 542 sellaista vastaajaa, jotka osallistuivat tutkimukseen kaikkina kolmena vuotena. Aineisto tulee olemaan saatavilla tutkimuskäyttöön elokuussa.

 

Työpaperi on luettavissa osoitteessa
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2bkpRRUdfejFGWDA/edit.

Otuksen kaikkiin julkaisuihin pääsee tutustumaan säätiön verkkosivuilta osoitteesta
http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti

 

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut on julkaissut Otuksen kanssa yhteistyössä toteuttamansa tutkimusraportin YKA: Yhteisö, kyky ja ammatti-identiteetti. Raportti on luettavissa osoitteessa
http://issuu.com/yhteiskuntaala/docs/yka_-yhteis____kyky_ja_ammatti-iden/1.

Aiheesta on myös luvassa lisää elokuun Ura-lehdessä.

 

 

 

3. Kirjoittajakutsu

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2016 – Avoin tiede ja avoin koulutus?

Otuksen koordinoima Opiskelijatutkimusverkosto julkaisee järjestyksessään toisen Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan toukokuussa 2016.

Vuosikirja ja Opiskelijatutkimusverkoston järjestämä Opiskelijatutkimuksen päivä muodostavat kokonaisuuden, jolla on yhteinen, vaihtuva teema. Vuoden 2016 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan teema on Avoin tiede ja avoin koulutus? Opiskelijatutkimuksen päivä pidettiin tänä vuonna osana Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä, joita Opiskelijatutkimusverkosto oli järjestämässä yhdessä Edistyksellisen tiedeliiton, Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmän, Korkeakoulututkimuksen seuran, Suomen tieteen ja teknologian seuran sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan sekä tieteellisiä vertaisarvioinnin läpikäyviä artikkeleja että osittain yleistajuistettuja artikkeleja. Vuosikirjaan voi ehdottaa tieteen tai koulutuksen avoimuuden teemaan opiskelijatutkimuksen näkökulmasta sopivaa artikkelia lähettämällä abstraktin vuosikirjan toimitussihteerille. Ehdotukset tieteellisiksi artikkeleiksi tulee lähettää viimeistään 31.8.2015 ja ehdotukset yleistajuistetuiksi artikkeleiksi viimeistään 13.9.2015.

Tieteellisten artikkelien lisäksi Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan toivotaan tutkimuksen hyödyntämisen käytäntöjä esitteleviä, kirjan teemaan sopivia artikkeleja muun muassa tutkimustietoa hyödyntäviltä kehityshankkeilta ja työryhmiltä. Esimerkiksi kehityshankkeen tai toimintamallin esittelyn lisäksi näiltä osittain yleistajuistetuilta artikkeleilta edellytetään kuvausta siitä, miten tutkimustietoa on kyseisessä hankkeessa tai käytännön toiminnassa hyödynnetty.

Toimituskunta valitsee vuosikirjaan hyväksyttävät artikkelit tiivistelmien perusteella. Vuosikirjan toimittamisesta vastaa toimituskunta, johon kuuluvat Nina Haltia, Johanna Moisio, Mette Ranta, Anita Saaranen-Kauppinen ja Ilkka Väänänen sekä toimitussihteeri Simo Pihlajaniemi.

 

Kirjoittajakutsu kokonaisuudessaan ja ohjeet artikkelin tarjoamiseen löytyvät Opiskelijatutkimusverkoston sivuilta osoitteesta
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/kirjoittajakutsu-vuoden-2016-vuosikirjaan/.

Edelliseen, vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaan voit tutustua osoitteessa
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/julkaistut-vuosikirjat/.

 

Lisätietoja

Simo Pihlajaniemi
simo.pihlajaniemi[at]otus.fi
050 368 1795

 

 

Otuksen kuukausiposti ilmestyy seuraavan kerran elokuussa.

 


Kuukausiposti 5/2015

1. Hankekuulumisia – Erityinen polku tulevaisuuteen

2. Alkava hanke – AMKista uralle!

3. Pitkittäisbarometriaineisto valmistumassa tutkimuskäyttöön

4. Henkilöstöuutisia

 

 

1. Hankekuulumisia – Erityinen polku tulevaisuuteen

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeen tarinajulkaisun tarinat ovat olleet kommentoitavana haastatelluilla, ja tarinoiden sisältö alkaa olla valmis julkaisuprosessia varten. Erityiset uratarinat taitetaan ja painetaan kesän aikana ja julkaistaan alkusyksystä. Julkaisu tulee koostumaan haastattelujen pohjalta kirjoitetuista tarinoista ja yhteenvedosta, jossa tarinoita käsitellään teemoittain ja aiheittain jaoteltuna sekä kannustetaan lukijoita pohtimaan aiheita omakohtaisesti niihin liittyvien reflektiokysymysten avulla joko itsenäisesti tai ryhmissä.

Tarinajulkaisun tarkoituksena on toimia vertaistukena ja tarjota ideoita koulutus- ja urapolkujen pohdintaan erityisesti henkilöille, joilla on Adhd tai Aspergerin oireyhtymä. Tarinat toimivat vertailukohtina lukijoiden omille urapohdinnoille ja kannustavat erilaisten valintojen tekemiseen. Julkaisua voidaan myös hyödyntää esimerkiksi erityisopetuksessa, opinto-ohjauksessa ja alalla toimivissa vertaisryhmissä.

Hankkeen tutkimusraportin tekeminen on myös alkanut. Raportti tullaan julkaisemaan myöhemmin syksyllä järjestettävässä seminaarissa. Hankkeen kuulumisiin voi tutustua osoitteissa
https://erityiseturatarinat.wordpress.com/ ja https://www.facebook.com/erityiseturatarinat

 

Lisätietoja

Elina Lavikainen
elina.lavikainen[at]otus.fi
050 365 8944

Tiia Villa
tiia.villa[at]otus.fi
050 439 2611

 

 

2. Alkava hanke – AMKista uralle!

Otus on osatoteuttajana toukokuun alussa alkaneessa AMKista uralle! -hankkeessa. Hankkeen rahoittajia ovat Elinkeino-, liikenne,- ja ympäristökeskus sekä Euroopan sosiaalirahasto. Hanke kestää vuoden 2017 loppuun saakka.

AMKista uralle! -hankkeen tavoitteena on vahvistaa korkeakoulujen valmiuksia edistää opiskelijoidensa työllistymistä valtakunnallisella tasolla, ja se toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kehittämiskeskus Palmenian sekä Tampereen yliopiston uraseurantahankkeiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ammattikorkeakoulusektorille valtakunnallisesti yhtenäinen toimintamalli opiskelijoiden uraseurantatiedon keräämiseen ja levittämiseen.

Uraseurantaprosessi ja uraseurannasta kerättävän tiedon hyödyntäminen juurrutetaan osaksi ammattikorkeakorkeakoulujen opintoprosesseja, opiskelijapalveluita, koulutuksen suunnittelua ja osaamisen ennakointia. Kerättyä ja analysoitua tietoa on tarkoitus hyödyntää korkeakoulujen pedagogisessa ja strategisessa kehittämistyössä sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja opiskelemaan hakeutuvien uraohjauksessa. Lisäksi hankkeessa tuotettu tieto auttaa koulutuksen ennakoinnissa ja alueellisten koulutuspolkujen rakentamisessa.

Uraseurannan avulla saatava ennakoiva ja kehittävä tieto on tärkeä strategisen suunnittelun väline eri intressitahoille. Hanketta onkin valmisteltu laajapohjaisella yhteistyöllä. Mukana on ollut esimerkiksi opiskelijajärjestöjä, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene, ammattiliittoja sekä korkeakoulutuksen kehittäjiä ja hallinnoijia. Hankkeeseen suunnitellaan ohjausryhmää, joka tulee koostumaan kumppanihankkeiden, aiheen sisällöllisten asiantuntijoiden sekä aktiivisten sidosryhmien edustajista.

Hankkeen koordinaattorina toimii Tampereen ammattikorkeakoulu TAMK, ja Otuksen lisäksi muut hankkeen osatoteuttajat ovat, JAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, OAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu ja Turun ammattikorkeakoulu.

TAMK toimii hankkeen vetäjänä. Otus toimii hankkeessa uraseurantakyselyn kehittämisen ja toteuttamisen koordinoijana. Otuksen vastuulla on mittariston kehittäminen, ja kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Aarresaariverkoston kanssa. Kehittämisvaiheeseen otetaan mukaan ammattikorkeakoulujen toimijoita, ammattiliittoja ja työelämän edustajia. Otus huolehtii uraseurantakyselyn mittariston kehittämisestä ja kyselyn kokoamisesta sekä on mukana suunnittelemassa kyselyn pilotointia. Otus koordinoi varsinaista tiedonkeruuta sekä huolehtii kerätyn aineiston saattamisesta hyödynnettävään kuntoon.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja
Laura Valkeasuo
laura.valkeasuo[at]otus.fi
050 345 4024

 

 

3. Pitkittäisbarometriaineisto valmistumassa tutkimuskäyttöön

Vuonna 2012 opintonsa aloittaneiden korkeakouluopiskelijoiden kolmivuotinen seuranta on päättynyt, ja kerätty aineisto saatetaan kesän aikana analysoitavaan kuntoon.

Nyt valmistuva aineisto käsittää 1 542 sellaista vastaajaa, jotka osallistuivat tutkimukseen kaikkina kolmena vuotena. Kyselyn kolmannen vuoden teemana oli erityisesti kokonaistyytyväisyys alemman korkeakoulututkinnon opintoihin ja opetukseen. Pitkittäiskyselyssä seurattiin muun muassa opintoihin kiinnittymistä yliopisto-opiskelijoilla joka vuosi toistetulla kysymyspatterilla, jonka kehitti Helsingin yliopiston yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö YTY, sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden kokemuksia opintojen ja työelämän vuoropuhelusta ja yhteensovittamisesta toisen ja kolmannen opintovuoden aikana. Näiden teemojen lisäksi aineisto mahdollistaa korkeakouluopiskelijoiden toimeentulon, asumisen ja työssäkäynnin kattavan ajallisen tarkastelun. Viimeisen kyselykierroksen vastausaktiivisuus oli huima, sillä kolmannella kyselykierroksella vastasi yli 70 prosenttia toisella kierroksella vastanneista.

Aineisto tulee olemaan saatavilla tutkimuskäyttöön elokuussa.

 

Lisätietoja

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

 

 

4. Henkilöstöuutisia

Habtamu Diriba aloitti Otuksessa harjoittelijana toukokuussa. Harjoittelu on osa kansainvälisen MARIHE – Master in Research and Innovation in Higher Education -maisteriohjelman opintoja. Habtamu työskentelee Otuksessa Opiskelijabarometriaineiston parissa ja tekee tutkimusta aiheesta The impact of international student mobility on engagement: the case of Finnish graduate students.

 


Kuukausiposti 4/2015

1. Hankekuulumisia

 • Opiskelijabarometri
 • KOVA – Koulutukseen valikoituminen
 • Opiskelijakaupunki

2. Muita kuulumisia

 • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät: Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Opiskelijabarometri

 

Opiskelijabarometri 2012 -aineisto on nyt saatavilla

Opiskelijabarometri 2012 -aineisto on nyt saatavilla tutkimuskäyttöön Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston kautta. Aineisto on tilastollisesti edustava otos syksyllä 2012 läsnäolleista korkeakoulujen perustutkinto-opiskelijoista. Kyselyyn vastasi vuodenvaihteessa 2012–2013 yhteensä 1 580 yliopisto-opiskelijaa ja 657 ammattikorkeakouluopiskelijaa, ja aineisto käsittelee laajasti opiskelua sekä opiskelijan arkea, arvoja, asenteita ja työssäkäyntiä.

Linkki aineiston kuvailusivulle:
https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2947

 

Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäistutkimuksen kolmas kierros on lähtenyt hyvin käyntiin

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön kolmivuotinen uusien opiskelijoiden seurantatutkimus on edennyt kolmanteen kierrokseen. Tiedonkeruu on ollut käynnissä kaksi viikkoa, ja kyselyyn on tällä hetkellä vastannut yli 1 200 syksyllä 2012 opintonsa aloittanutta korkeakouluopiskelijaa. Toisen ja kolmannen kierroksen välinen vastausprosentti näyttää muodostuvan hyväksi, sillä yli 61 prosenttia kyselykutsun saaneista on jo vastannut kyselyyn. Tiedonkeruu jatkuu vielä viikolla 19, ja seurantatutkimuksen aineisto valmistuu tutkimuskäyttöön syksyksi 2015.

 

Lisätietoja Opiskelijabarometrin aineistoista

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

 

 

KOVA – Koulutukseen valikoituminen

 

Koulutukseen valikoituminen -hankkeessa toteutetaan kattava assosiatiivinen tilannekatsaus koulutuksen periytyvyyteen Suomessa. Koulutuksen periytyvyyden toimintamekanismeja pyritään lisäksi valottamaan toisiaan täydentävillä rakenneyhtälömallilla sekä kattavalla haastatteluaineistolla. Pääasiallisena koulutuksen tulosmuuttujana kaikissa tarkasteluissa toimii opiskelijan koulutusvalinta sekä vastaavasti sosioekonomista taustaa välittävänä ja tulosmuuttujan arvoja selittävänä tekijänä kulttuuripääoma.

KOVA-hanketta toteuttavat Leo Aarnio, Juhani Saari ja Maria Rytkönen esittelivät loppusuoralla olevaa tutkimusta 27.–28.4. Tieteiden talolla teemalla Avoin tiede ja avoin koulutus? järjestetyillä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivillä. Esityksen diat on luettavissa seminaarin järjestämisessä mukana olleen Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla.
http://opiskelijatutkimusverkosto.com/esitykset-2/

Hankkeen tutkimusraportti tullaan julkaisemaan sekä sähköisenä että painettuna versiona kesäkuun alussa. Raporttia voi tilata ennakkoon viikosta 20 lähtien Otuksen verkkokaupasta.
http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

 

Lisätietoja

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

Apulaistutkija Maria Rytkönen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 6159

Tutkija Leo Aarnio
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 7259

 

 

Opiskelijakaupunki

 

Kuluvana keväänä käynnistyneessä Opiskelijakaupunki-hankkeessa kerätään ja tuotetaan metropolialueen kehittämistä koskevaa tutkimustietoa. Hankkeessa kehittäjinä toimivat metropolialueen korkeakoulujen opiskelijat, ja sen tuloksena syntyy kuva pääkaupunkiseudun kaupungeista korkeakouluopiskelijoiden silmin. Opiskelijakaupungissa tuotetaan tietoa korkeakouluopiskelijoiden asumisesta, liikkumisesta ja elämisestä pääkaupunkiseudulla. Lisäksi kerätään opiskelijoiden ideoita, toiveita ja kokemuksia kaupunkien kehittämiseksi. Hanke toimii työkaluna opiskelijalähtöisten palveluiden kehittämiselle pääkaupunkiseudulla, ja sen avulla on mahdollista tuoda esiin runsaasti ideoita sekä muutostarpeita metropolialueen opiskelijoiden asumisen, liikkumisen ja elämisen parantamiseksi.

Hankkeen tutkimustyö on alkanut kevään 2015 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa analysoidaan vuoden 2014 lopulla kerätty Opiskelijabarometri-aineisto asumisen, liikkumisen ja liikenteen sekä muuttoliikkeen näkökulmasta. Lisäksi keväällä 2015 toteutetaan erillinen tiedonkeruu kohdennetuista teemoista. Erilliskyselyn kysymyksillä pyritään keräämään entistäkin tarkempaa tietoa pääkaupunkiseudun kehittämisen tueksi. Tiedot kerätään karttasovelluksen avulla niin, että kommentit kohdentuvat suoraan kartalle. Koottu kartta avataan syksyllä 2015 kaikkien opiskelijoiden vastattavaksi ja kommentoitavaksi. Tulokset tulevat olemaan nähtävillä loppusyksystä. Hanke huipentuu loppuvuodesta järjestettävään seminaariin, joka suunnataan metropolialueen päättäjille, vaikuttajille, kehittäjille ja medialle.

Hankkeeseen on kutsuttu mukaan julkisia palveluntuottajia, korkeakouluja ja kuntia. Hanketta ovat olleet käynnistämässä yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA, Aalto-yliopiston ylioppilaskunta, Haaga-Helia ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HELGA, Svenska Handelshögskolans Studentkår SHS sekä Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Mukaan ovat ylioppilas- ja opiskelijakuntien lisäksi lähteneet jo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS, Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupungin tietokeskus, Espoon kaupungin tekninen ja ympäristötoimi, Helsingin yliopiston opetuksen toimiala, Aalto-yliopisto, Metropolia Ammattikorkeakoulu ja Haaga-Helia. Tutkimustyön toteuttaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus.

 

Lisätietoja

Apulaistutkija Maria Rytkönen
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 367 6159

Tutkija Juhani Saari
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1952

 

 

2. Muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät: Avoin tiede ja avoin koulutus?

 

Otus oli Opiskelijatutkimusverkoston koordinoijana mukana järjestämässä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päiviä, jotka pidettiin 27.–28.4. Tieteiden talolla teemalla Avoin tiede ja avoin koulutus? Seminaari kokosi yhteen monipuolisen joukon keskustelemaan tieteen ja koulutuksen avoimuudesta. Päivät avasi Helsingin yliopiston vararehtori Keijo Hämäläinen, ja kaksipäiväisen seminaarin keynote-puheenvuorot pitivät johtaja Jaakko Kurhila Helsingin yliopiston Avoimesta yliopistosta, rehtori Tarja Lang Espoon työväenopistosta sekä johtaja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osatolta. Puheenvuorojen diat ovat katseltavissa Opiskelijatutkimusverkoston sivuilla.

http://opiskelijatutkimusverkosto.com/esitykset-2/

Seminaarin toisena päivänä kuultiin esityksiä kahdessa työryhmässä, joiden teemat olivat Avoin tiede sekä Avoin koulutus. Työryhmäesitysten tiivistelmät/diat löytyvät tapahtuman sivuilta.

http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien järjestämisestä vastasivat Edistyksellinen tiedeliitto, Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmä, Korkeakoulututkimuksen seura Cherif, Opiskelijatutkimusverkosto, Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seura sekä Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL.


Kuukausiposti 3/2015

1. Hankekuulumisia

 • Amisbarometri
 • KOVA – Koulutukseen valikoituminen

2. Julkaisu

 • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 – Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.–28.4.

 • Opiskelijatutkimusverkosto hakee jäseniä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan toimituskuntaan

 

 

1. Hankekuulumisia

 

Amisbarometri

 

Amisbarometriin runsaat 20 000 vastaajaa!

Amisbarometrin tiedonkeruu on päättynyt. Kysely on valtakunnallinen ja siihen vastasi runsaat 20 000 ammattiin opiskelevaa ympäri Suomea. Aineistosta julkaistaan alustavia tuloksia kevään aikana, mutta pääasiallinen analyysi tehdään kesällä 2015. Aineisto julkaistaan kaikkien käyttöön Amisbarometrin verkosivuilla syksyllä 2015 ja samaan aikaan julkaistaan tiivis raportti tutkimuksen tärkeimmistä havainnoista.

 

Mikä Amisbarometri?

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen tiedonkeruu toteutettiin verkkokyselyllä ammatillisissa oppilaitoksissa tammi-maaliskuun aikana. Nyt ensimmäistä kertaa toteutetun ja jatkossa kahden vuoden välein kerättävän kokonaisotantaan perustuvan kyselyn tavoitteena on tuottaa tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, jonka avulla ammatillisen koulutuskentän muutoksia ja kehitystä voidaan seurata pitkäjänteisesti.

Amisbarometri tuottaa tietoa mm. opintoihin hakeutumisesta ja opiskelusta, arjesta ja hyvinvoinnista, sosiaalisista suhteista ja verkostoista sekä työstä, tulevaisuudesta ja kansainvälisyydestä.

Tarkempia tietoja Amisbarometrin taustoista, teemoista sekä toteuttajista löydät hankkeen verkkosivuilta ja sosiaalisesta mediasta.

 

http://www.amisbarometri.fi

https://www.facebook.com/amisbarometri

https://twitter.com/Amisbarometri

#amisbarometri

 

Lisätietoja

Laura Kyntölä, sosiaalipoliittinen asiantuntija, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949)

Elina Lavikainen, kehittämispäällikkö, Otus (elina.lavikainen[at]otus.fi; 050 365 8944)

 

Tutkimuksen tekninen toteutus

Janne Mikkonen, apulaistutkija, Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)

Tuukka Salminen, tutkimusavustaja, Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

 

KOVA – Koulutukseen valikoituminen

 

Koulutukseen valikoituminen eli KOVA -hankkeessa käytetään kolmea toisiaan täydentävää tutkimusmenetelmää sosioekonomisen taustan ja koulutusvalintojen yhteyden selvittämiseksi. Vipunen-tietokantaa hyödyntävällä rekisteritietoanalyysilla selvitetään koulutusvalinnan periytyvyyden nykytila ilman mittaus- tai otantavirhettä. Kyselytutkimusaineiston avulla tarkennetaan rekisteritietotutkimuksella saatua yleistä tilannekuvaa. Sovittamalla aineistoon mittausvirheen ja moniulotteisen kausaalirakenteen huomioiva rakenneyhtälömalli voidaan luotettavasti kartoittaa koulutuksen valikoitumisen yleisiä mutta hienosyisiä mekanismeja tilastollisen päättelyn keinoin. Puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla päästään käsiksi näiden mekanismien ilmenemiseen opiskelijoiden kokemusmaailmassa. Samalla huomioidaan kyselytutkimusmittareihin liittyvät erityiset puutteet valikoitumisen mekanismin kuvauksessa sekä hahmotellaan uusi mittausmalli sosioekonomisen taustan ja koulutusvalinnan välittäjäksi.

KOVA-hankkeen tutkimustulokset julkaistaan sekä painettuna että sähköisenä tutkimusraporttina touko-kesäkuun vaihteessa. Tarkasta julkaisupäivämäärästä tiedotetaan myöhemmin. Hanketta ja sen tuloksia esitellään Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivillä 27.4.2015 Tieteiden talolla Helsingissä. http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan koulutukseen valikoitumisesta!

 

Lisätietoa Koulutukseen valikoituminen -hankkeesta:

Juhani Saari
juhani.saari[at]otus.fi
050 368 1952

Leo Aarnio
leo.aarnio[at]otus.fi
050 367 7259

Maria Rytkönen
maria.rytkonen[at]otus.fi
050 367 6159

 

 

2. Julkaisu

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

 

Tutkimusraportti Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? julkaistiin 11.3.2015. Raportissa tarkastellaan opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä sitä, miten yliopistolakiuudistus on vaikuttanut opiskelijaedustajien kokemuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa.

Painettu julkaisu on tilattavissa Otuksen verkkokaupasta hintaan 25 euroa http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Julkaisun sähköinen versio on luettavissa osoitteessa https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2b1hHbHhSOXNvdm8/view

 

Lisätietoja tutkimuksesta antavat Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi) ja Tuukka Salminen (tuuka.salminen[at]otus.fi).

 

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 – Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.–28.4.

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma on julkistettu. Kaksipäiväisessä seminaarissa puhuvat muun muassa Helsingin yliopiston Avoimen yliopiston johtaja, opetusteknologiaan ja tietotekniikan opetukseen ja oppimiseen erikoistunut Jaakko Kurhila; Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen startegiaryhmän jäsen, johtaja Riitta Maijala opetus- ja kulttuuriministeriöstä sekä Espoon työväenopiston rehtori, Vapaa sivistystyö ry:n hallituksen jäsen ja Kansalaisopistojen liiton varapuheenjohtaja Tarja Lang.

Seminaarin vapaamuotoinen iltatilaisuus järjestetään maanantaina 27.4. klo 19:00 ravintola Loisteessa.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät osoitteesta http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015-2/

Otus on Opiskelijatutkimusverkoston koordinoijana mukana järjestämässä Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän Avoin tiede ja avoin koulutus? ‑seminaaria yhdessä Helsingin yliopiston HEGOM-tutkimusryhmän, Edistyksellinen tiedeliitto ry:n, Korkeakoulututkimuksen seura ry:n, Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran ja Suomen ylioppilaskuntien liiton kanssa.

 

 

Opiskelijatutkimusverkosto hakee jäseniä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan toimituskuntaan

 

Otuksen koordinoima Opiskelijatutkimusverkosto julkaisee vuosittain tieteellisen Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan, joka kokoaa yhteen alan tutkimusta sekä edistää tutkimusalan näkyvyyttä ja tunnettavuutta. Haku vuosikirjan toimituskunnan jäseneksi on nyt avoinna. Toimituskuntaan etsitään opiskelun ja koulutuksen kenttää tuntevia jäseniä monipuolisesti eri tieteenaloilta. Hakuohjeet toimituskunnan jäseneksi ja tietoa Opiskelijatutkimuksen vuosikirjasta löytyy Opiskelijatutkimusverkoston sivuilta osoitteesta http://opiskelijatutkimusverkosto.com/toimituskunta/

 

Lisätietoja

Simo Pihlajaniemi
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
050 368 1795

 

Kuukausiposti 2/2015

 

1. Hankekuulumisia

 • Amisbarometri

 • Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

 • Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäisbarometri

 

2. Tulevia julkaisuja

 • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 • Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 - Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.-28.4.

 • Henkilöstömuutoksia

 

1. Hankekuulumisia

 

Amisbarometri

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liiton SAKKIn ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen Amisbarometrin valtakunnallinen tiedonkeruu on edelleen käynnissä ja vastausaikaa verkkokyselyyn on vielä viikon 11 loppuun saakka. Tällä hetkellä vastauksia kyselyyn on saatu jo reilut 10 500, ja tavoitteena on saada vastauksia kyselyn sulkeutumiseen mennessä vielä reilusti lisää.

Amisbarometri tarjoaa mahdollisuuden ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien erilaisten lähtökohtien huomioon ottamiseen ja moninaisten elämäntilanteiden tarkasteluun. Hankkeessa tuotetaan tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, joka mahdollistaa ammatillisen koulutuskentän kehityksen pitkäjänteisen tarkastelun.

Lisätietoja hankkeesta:
Laura Kyntölä, SAKKI ry (laura.kyntola[at]sakkinet.fi)
Elina Lavikainen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (elina.lavikainen[at]otus.fi)

Tekninen toteutus:
Janne Mikkonen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (janne.mikkonen[at]otus.fi)
Tuukka Salminen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

Korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyys

HiRes.jpg

 

 

Otuksella käynnistyy uusi tutkimus korkeakouluopiskelijoiden yrittäjyydestä, jota toteutetaan kevään 2015 aikana yhteistyössä Suomen Yrittäjien kanssa.

Tutkimuksessa kartoitetaan tuoreen Opiskellijabarometriaineiston perusteellaopiskelijayrittäjyyden nykytilaa: Kuinka yleistä yrittäjyys on korkeakouluopiskelijoiden keskuudessa sekä millaista se on luonteeltaan? Varsinaisen yrittäjänä toimimisen lisäksi tyypitellään yrittäjyysaikomuksia sekä yrittäjämäistä asennetta ja selvitetään näiden yleisyyttä opiskelijayhteisössä. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan yrittäjyysyhteisöihin osallistumista ja selvitetään erilaisia opiskeluaikaisen yrittäjyyden profiileita muutaman yrittäjyyden kanssa yhteisvaihtelevan ja täten kiinnostavan taustamuuttujan suhteen.

Tutkimuksen on määrä valmistua toukokuun lopussa 2015. Tutkimuksen tuloksia tullaan esittelemään heinäkuussa Suomi Areenan tapahtumassa.

Lisätietoja hankkeesta:
Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

Korkeakouluopiskelijoiden pitkittäisbarometri

Pitkittäisbarometri tarjoaa korkeatasoisen aineiston paitsi opiskelijatutkimukseen liittyvien tieteellisten hypoteesien testaamiseen ja formulointiin, myös käytännöllisten kehitystoimenpiteiden vaikuttavuuden analyysiin. Nämä kaksi rinnakkaistavoitetta yhdistyvät tänäkin keväänä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen ja Haaga-Helian ammatillisen opettajakorkeakoulun välisessä yhteistyössä.

Kevään kyselykierrokselle sisällytetään opettajakorkeakoulun kolmannen vuoden opiskelijolle räätälöimiä teemoja sekä syvennetään ensimmäisen ja toisen vuoden kyselymoduuleja siten, että kaikista oleellisista opiskeluun liittyvistä muutoksista saadaan riittävää tietoa - myös kolmannen opiskeluvuoden opiskelijoita koskien.

Lisätietoja hankkeesta:
Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 

2. Tulevia julkaisuja

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

Tutkimusraportti yliopistohallinnon opiskelijaedustajien kokemuksista hallinnossa vaikuttamisesta julkaistaan perjantaina 6.3.

Vuonna 2010 voimaan tullut uusi yliopistolaki toi mukanaan monia uudistuksia yliopistohallinnon työskentelyyn, joita tässä tutkimuksessa on tarkasteltu hallinnon opiskelijaedustajien näkökulmasta. Tutkimuksen perustana toimii hanketta varten kerätty kysely- ja haastatteluaneisto. Tutkimus kartoittaa lakiuudistuksen vaikutusten lisäksi opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä opiskelijaedustajien kokemuksia omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa.

Painettua julkaisua voi tilata Otuksen verkkokaupasta (http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa), jonka lisäksi raportti tulee verkkoon pdf-versiona (http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut).

Lisätietoja hankkeesta:
Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi)
Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi).

 

3. Tapahtumia ja muita kuulumisia

 

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät 2015 - Avoin tiede ja avoin koulutus? 27.-28.4.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivät lähestyvät! Seminaari järjestetään tänä vuonna neljännen kerran, tällä kertaa Otuksen koordinoiman Opiskelijatutkimusverkoston, HEGOM-tutkimusryhmän (Helsingin yliopisto), Edistyksellinen tiedeliitto ry:n, Korkeakoulututkimuksen seura ry:n., Suomen tieteen ja teknologian tutkimuksen seuran sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) yhteistyönä. Tapahtuma pidetään 27.-28.4 Tieteiden talolla Helsingissä.

Aikaisempina vuosina päivät ovat keränneet yhteen noin 100 tutkijaa, hallinnon ammattilaista, opiskelijaa sekä korkeakoulu- ja innovaatiokentän asiantuntijaa mielenkiintoisten teemojen ympärille. Tänä vuonna teemana seminaarissa on Avoin tiede ja avoin koulutus? Suomessa avoin tiede on kasvava vahvuustekijä, ja sen merkitys tieteen ja tutkimuksen kehittämiselle on ilmeinen. Avoimuus ei kuitenkaan ole toteutunut korkeakoulujen muissa tehtävissä samalla tavalla. Millaisia ovat avoimen tieteen mahdollisuudet tutkimuksessa, ja miten ne heijastuvat koulutustehtäviin? Miten avoin tutkimus ja opetus voivat edistää sosiaalista saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta? Miksi perinteinen opetus yhä dominoi, eikä opetusta ja palveluja ole siirtynyt odotetussa laajuudessa verkkoon? Onko toisen asteen, vapaan sivistystyön ja korkea-asteen toimintatavoissa tältä osin eroja? Ovatko koulutuspolitiikan ratkaisut mahdollistaneet avoimuuteen perustuvat toimintatavat? Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ja Opiskelijatutkimuksen päivän yhteisseminaarissa ”Avoin tiede ja avoin koulutus?” tarkastellaan avoimen tieteen ja avoimen koulutuksen mahdollisuuksia tutkimuksen, opetuksen ja yhteiskunnallisen palvelutehtävän alueilla.

Toivotamme Teidät tervetulleiksi tapahtumaan sekä kutsumme Teidät lähettämään ehdotuksia tapahtuman työryhmien aiheiksi! Ehdotuksia (300-500 sanaa) esitelmiksi työryhmiin voi jättää 15.3.2015 mennessä e-lomakkeella osoitteessa:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58339/lomake.html.

Työryhmiin hyväksyttyjä esityksiä valitaan referee-menettelyn kautta julkaistavaksi vuoden 2016 alussa ilmestyvässä Tiedepolitiikka-lehden erikoisnumerossa sekä Opiskelijatutkimuksen vuosikirjassa 2015. Esitysten pohjalta muokatut paperit toimitetaan suoraan julkaisujen toimitukseen. Tarkemmat ohjeet julkaisujen abstrakteiksi sekä työryhmien teemat ilmoitetaan myöhemmin päivien www-sivuilla osoitteessa:
http://blogs.helsinki.fi/hegompage/kip2015/.

Korkeakoulu- ja innovaatiotutkimuksen päivien ohjelma päivitetään verkkoon kevään aikana. Osallistuminen on maksutonta lukuun ottamatta omakustanteista iltatilaisuutta. Päiville ilmoittaudutaan oheisella e-lomakkeella (abstrakti vapaaehtoinen):
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/58339/lomake.html.

Lisätietoja tapahtumasta:
Elina Lavikainen
elina.lavikainen[at]otus.fi
p. 050 365 8944

 

Henkilöstömuutoksia

 

Otuksella kehittämiskoordinaattorina toiminut Suvi Pulkkinen lopettaa säätiön palveluksessa ja siirtyy koulutuspoliittiseksi sihteeriksi Opetusalan ammattijärjestö OAJ:hin 2.3. alkaen.

Suvin tehtäviä Amisbarometri-hankkeessa sekä tutkijakonsultaatio-palvelussa tulee jatkamaan Elina Lavikainen (elina.lavikainen[at]otus.fi). Opiskelijakaupunki -hankkeessa ja opiskelijajärjestöyhteistyössä yhteyshenkilöinä toimii jatkossa Maria Rytkönen (maria.rytkonen[at]otus.fi).

 

Kuukausiposti 1/2015

1. Käynnissä olevien hankkeiden kuulumisia

 • Amisbarometri
 • Opiskelijabarometri
 • Erityinen polku tulevaisuuteen

2. Päättyviä hankkeita

 • Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa
 • Opiskelijoiden asuminen pääkaupunkiseudulla

3. Julkaisuja

 • ”Opintopiste”
 • Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014: Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa

 

 

1. Käynnissä olevien hankkeiden kuulumisia

 

Amisbarometri

Amisbarometrin tiedonkeruu on käynnistynyt. Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKIn ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteishankkeen tiedonkeruu toteutetaan verkkokyselyllä ammatillisissa oppilaitoksissa tammi- ja helmikuun aikana. Nyt ensimmäistä kertaa käynnistyneen ja jatkossa kahden vuoden välein toteutettavan kokonaisotantaan perustuvan kyselyn tavoitteena on tuottaa tutkimuskäyttöön vapaasti hyödynnettävää aineistoa, jonka avulla ammatillisen koulutuskentän muutoksia ja kehitystä voidaan seurata pitkäjänteisesti.

Koko Suomen kattava tiedonkeruu mahdollistaa ammatillisen koulutuksen osalta täysin uudenlaisen tutkimuksellisen tarkastelun. Aikaisemmat, viime vuosina toteutetut ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville suunnatut kyselytutkimukset ovat käsitelleet nuorisoa laajemmin tai keskittyneet johonkin rajattuun teemaan, mikä on asettanut huomattavia rajoituksia tulosten yleistettävyydelle ja ilmiöiden taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelulle. Amisbarometri tarjoaa mahdollisuuden ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien erilaisten lähtökohtien huomioon ottamiseen ja moninaisten elämäntilanteiden tarkasteluun.

Tietoa muun muassa Amisbarometrin taustoista, teemoista sekä toteuttajista on hankkeen verkkosivuilla http://www.amisbarometri.fi/ ja facebook-sivuilla https://www.facebook.com/amisbarometri.

Lisätietoa antavat SAKKI ry:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Laura Kyntölä (laura.kyntola[at]sakkinet.fi; 050 412 8949) ja Otuksen kehittämiskoordinaattori Suvi Pulkkinen (suvi.pulkkinen[at]otus.fi; 050 404 1810)

Tutkimuksen teknisestä toteutuksesta vastaavat Otuksen apulaistutkija Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi) ja tutkimusavustaja Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi).

 

Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometrin järjestyksessään toinen poikkileikkaustiedonkeruu on saatu päätökseen. Kyselyyn viimeisinä vastanneiden korkeakoulujen opiskelijoiden vastausaika päättyi viime sunnuntaina. Kyselyyn vastasi yhteensä 1 334 ammattikorkeakouluopiskelijaa ja 4 484 yliopisto-opiskelijaa Poliisiammattikorkeakoulua, Maanpuolustuskorkeakoulua ja Arcadaa lukuun ottamatta kaikista Suomen korkeakouluista.

Opiskelijabarometriaineistoa työstetään parhaillaan hyödynnettävään kuntoon. Aineisto on tarkoitus avata tutkijoiden käytettäväksi huhtikuun alussa. Aineiston hyödyntämismahdollisuuksista ja saatavuudesta tiedotetaan tarkemmin lähiaikoina.

Lisätietoa tiedonkeruusta ja aineistosta antaa tutkija Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi; 050 368 1952).

 

Erityinen polku tulevaisuuteen

Erityinen polku tulevaisuuteen -hankkeeseen etsitään vielä haastateltaviksi nuoria henkilöitä, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Viestiä saa levittää.

Kerro koulutus- ja urapolustasi!

Erityinen polku tulevaisuuteen -hanke kartoittaa niiden ihmisten koulutus- ja urapolkukokemuksia, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Tarkoituksena on kuulla erilaisia kokemuksia koulutus- ja urapolun varrelta sekä pohtia sitä, millä tavoin diagnoosi on mahdollisesti vaikuttanut koulutus- ja urapolun muotoutumiseen. Tutkimusaineisto kerätään haastattelemalla henkilöitä, jotka:

 • ovat iältään 20–30-vuotiaita.
 • ovat saaneet joko ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymän diagnoosin. Henkilöllä voi olla myös muita diagnooseja edellisten lisäksi mutta myös jompikumpi tai molemmat edellä mainituista.
 • ovat opiskelleet tai käyneet työssä peruskoulun jälkeen. Opiskelu- ja työhistorialla ei ole muuten väliä, kunhan kokemusta jommastakummasta tai molemmista löytyy.

Mikäli haluat kertoa meille koulutus- ja uratarinasi tai tiedät haastateltavaksi sopivan henkilön, ota yhteyttä hankkeen tutkijaan Elina Lavikaiseen osoitteeseen elina.lavikainen[at]otus.fi tai puhelimitse 0503658944. Sekä tutkimusraportissa että uratarinajulkaisussa tutkimukseen osallistuneisiin henkilöihin ei viitata heidän oikeilla nimillään eikä heidän tarinoitaan kerrota siten, että henkilöt ovat tunnistettavissa. Haastattelutilanne nauhoitetaan. Haastateltavilla on mahdollisuus lukea mahdolliset sitaatit omasta haastattelustaan sekä uratarinajulkaisuun tuleva teksti ennen niiden julkaisemista.

Lisätietoja hankkeesta: https://erityiseturatarinat.wordpress.com/ ja https://www.facebook.com/erityiseturatarinat

 

 

2. Päättyviä hankkeita

 

Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa

Uusi yliopistolaki, joka on taannut yliopistoille taloudellisen ja hallinnollisen autonomian itsenäisinä oikeushenkilöinä, astui voimaan vuoden 2010 alusta. Uudistus on vaikuttanut paljon yliopistohallintotyöskentelyyn, mutta sen vaikutuksia opiskelijaedustajien asemaan ei ole aiemmin tutkittu valtakunnallisesti, vaikka opiskelijat ovat asemastaan johtuen erityinen ryhmä yliopistoyhteisössä.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen maaliskuussa 2015 ilmestyvässä selvityksessäOpiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? tarkastellaan opiskelijaedustajuuteen liittyviä erityispiirteitä sekä sitä, miten yliopistolakiuudistus on vaikuttanut opiskelijaedustajien kokemuksiin omista vaikutusmahdollisuuksistaan yliopistohallinnossa. Selvityksen aineisto koostuu opiskelijaedustajina ja/tai ylioppilaskunnan koulutuspolitiikan asiantuntijana ennen yliopistolakiuudistusta ja/tai yliopistolakiuudistuksen jälkeen toimineiden haastatteluista sekä heille suunnatusta kyselystä. Opiskelijaedustajien ja asiantuntijoiden kokemukset vaihtelevat odotetusti jonkin verran erityisesti yliopiston koon mukaan, mutta selvityksen keskeisimpinä tuloksina voidaan todeta, että opiskelijaedustajat kokivat vaikuttamisen helpottuneen yliopistohallituksessa lakiuudistuksen myötä mutta vaikeutuneen asioiden valmisteluvaiheessa laitos- ja tiedekuntatasolla. Ongelmana nähtiin erityisesti se, etteivät opiskelijat ole välttämättä edustettuina näissä epävirallisissa valmisteluelimissä.

Raportti Opiskelijaedustajien kokemuksia vaikuttamisesta yliopistohallinnossa – Miten yliopistolain muutos on vaikuttanut opiskelijaedustajien hallinnolliseen asemaan? julkaistaan 6.3.2015. Julkaisua voi tilata ennakkoon Otuksen verkkokaupasta alennettuun hintaan 20 eurolla ja julkaisupäivästä lähtien 25 eurolla.
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Raportti julkaistaan myös verkossa pdf-versiona. Linkki verkkojulkaisuun tulee julkaisupäivänä osoitteeseen
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Lisätietoja selvityksestä antavat suunnittelija Tiia Villa (tiia.villa[at]otus.fi; 050 439 2611) ja tutkimusavustaja Tuukka Salminen (tuukka.salminen[at]otus.fi)

 

Opiskelijoiden asuminen pääkaupunkiseudulla

 

Otuksen tutkijat ovat koonneet kattavan tietopaketin opiskelijoiden asumisesta Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö HOAS:lle. Tiedot on koottu pääkaupunkiseudun opiskelijoiden asumista koskevista tilastoista sekä Otuksen omista kyselyaineistoista. Tietopaketti sisältää muun muassa visualisoituja kartta-aineistoja eri korkeakoulusektorien opiskelijoiden jakautumisesta postinumeroalueittain pääkaupunkiseudulla. Hyvin alkanut yhteistyö HOAS:n kanssa tulee jatkumaan.

Tietopaketin kokoamisesta vastasivat tutkija Juhani Saari (juhani.saari[at]otus.fi; 050 368 1952) ja apulaistutkija Janne Mikkonen (janne.mikkonen[at]otus.fi).

 

 

3. Julkaisuja

 

”Opintopiste”

”Opintopiste” – Käsiteanalyyttinen ja empiirinen tutkielma ”opintopisteen” yhteyksistä opintopisteeseen julkaistiin joulukuussa.

Leo Aarnio on tarkastellut ”opintopisteen” käsitehistoriaa sekä sitä, miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin. Tutkimuksessa käsitellään muun muassa seuraavia erityisteemoja: Onko opiskelijan opintopistettä kohden käyttämä opiskeluaika 27 tuntia? Kuinka paljon todelliset opintoajat vaihtelevat, ja mistä vaihtelu johtuu? Voiko oppilaitos vaikuttaa opintopisteiden kertymiseen muulla tavoin kuin opintopistekohtaista työmäärää muuttamalla (vähentämällä)? Kuinka paljon opiskelija opiskelee tutkintonsa aikana ja miksi? Onko mittarin ohjausvaikutus oikeudenmukainen, ja onko se koulutuksen kehittämisen kannalta tehokas?

Painettu julkaisu on ostettavissa Otuksen verkkokaupasta
http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/opintopiste-detail

Julkaisun sähköinen versio löytyy osoitteesta
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2b2tfM21zMXBMTjA/view

Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkija Leo Aarnio (leo.aarnio[at]otus.fi; 050 367 7259).

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014: Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa

Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa toteutettu Opiskelijatutkimuksen vuosikirja julkaistiin 10.12.2014. Opiskelijatutkimusverkoston toimittama Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissasisältää kuusi vertaisarvioitua artikkelia sekä Student Life -toimintamallia ja Opiskelijatutkimusverkostoa esittelevät artikkelit:

 • Sisäinen motivaatio ja kouluinnokkuus edistävät nuorten opintopolkuja (Kati Vasalampi & Katariina Salmela-Aro)
 • Työssäoppiminen – harjoittelujärjestelmien lippulaiva (Anne Virtanen)
 • Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena (Vesa Korhonen)
 • Neljä diskurssia kouluttautumisen edellytyksistä avoimessa yliopistossa (Nina Haltia)
 • Aikuisena ammattikorkeakoulussa (Suvi Pulkkinen)
 • Motivaation synty ja merkitys väitöskirjaprosessissa (Jenna Vekkaila & Jenni Keskinen)
 • Nuorison parasta tässä harrastetaan. Student Life – tutkimuslähtöistä työtä opiskelijan hyvinvoinnin ja osaamisen hyväksi (Tapio Anttonen, Ilona Laakkonen, Hanna Laitinen & Leena Penttinen)
 • Opiskelijatutkimusverkoston toiminta tutkimustiedon hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta (Laura Valkeasuo & Tiia Villa)

Painettu julkaisu on ostettavissa Otuksen verkkokaupasta
http://www.otus.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/oppia-ikae-kaikki-kouluttautumisen-edellytykset-eri-elaemaenvaiheissa-detail

Julkaisun sähköinen versio löytyy osoitteesta
https://drive.google.com/a/otus.fi/file/d/0Bz1V9P-a-cT2N2F1RWtrYnlJR0k/view

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja tulee jatkossa ilmestymään vuosittain. Opiskelijatutkimusverkostoa koordinoiva Otus toimii vuosikirjan julkaisijana. Lisätietoa antaa suunnittelija Simo Pihlajaniemi (simo.pihlajaniemi[at]otus.fi; 050 368 1795).

____________________________________________________________________________

 

Mukavaa alkanutta vuotta!

Kuukausiposti 11/2014

SISÄLTÖ

 

1. HANKEKUULUMISIA

 • Koulutukseen valikoituminen

 • Opiskelijabarometri

 

2. TULEVAT JULKAISUT

 • Opintopiste

 • Oppia ikä kaikki - Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014.

   

3. TULEVAT TAPAHTUMAT

 • 10.12. Taru Tutkimusten Herrasta - Miten arvokas tieto määritellään ja kenellä on siihen oikeus?

 

4. MUUTA

 • Osta aineeton joululahja, jolla on vaikutusta!

 • Seuraava kuukausiposti tammikuussa 2015

______________________________________________________________________

 

1. HANKEKUULUMISIA

 

Koulutukseen valikoituminen

Koulutukseen valikoituminen -hankkeessa aletaan toteuttaa viikolla 49 tutkimushaastatteluja, joiden avulla pyritään pääsemään syvemmälle koulutuksen periytyvyyden mekanismeihin. Opiskelijoille suunnattuja haastatteluita tehdään yhteensä 20 kappaletta ja niissä keskitytään selvittämään kulttuuripääoman merkitystä koulutuksen periytyvyydelle sosiaalisen ja taloudellisen pääoman lisäksi. Aiemmissa koulutuksen valikoitumista käsittelevissä tutkimuksissa on usein jouduttu keskittymään aineistojen vuoksi joko sosioekonomisen taustan tai kulttuuripääoman tarkasteluun, mutta nyt tarkoituksena on päästä pintaa syvemmälle selvittämään sosioekonomisten ja kulttuurillisten tekijöiden koulutusvalintoja selittäviä mekanismeja ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Tutkimuksen on määrä valmistua maaliskuussa 2015.

Lisätietoja tutkimuksesta antavat tutkija Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja apulaistutkija Maria Rytkönen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometri

Korkeakouluopiskelijoiden barometri-kysely on ollut nyt toista viikkoa vastattavissa, ja siihen on vastannut tähän mennessä hieman vajaa 4500 opiskelijaa. Otoksella tavoitellaan edustavuutta kummallakin korkeakoulusektorilla sekä erityisesti ruotsinkielisten opiskelijoiden keskuudessa, joita on poimittu otokseen muita tiheämmin. Kysely käsittelee opiskelijoiden elämän osa-alueita laaja-alaisesti. Tällä kyselykierroksella erityisteemoja ovat muun muassa opiskelijan ajankäyttö, yrittäjyys sekä kevään eduskuntavaalit.

Tutkimusaineisto tulee olemaan saatavilla tammikuusta 2015 lähtien. Aineiston hyödyntämisestä kiinnostuneet tahot voivat olla yhteydessä tutkija Juhani Saareen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.)

 


2. TULEVAT JULKAISUT

 

Opintopiste

Opintopiste

“Opintopiste”-tutkimusraportti julkaistaan 3.12.2014. Tutkimuksessa Leo Aarnio on selvittänyt, mitä “opintopiste” tarkoittaa, tarkastellen sen käsitehistoriaa korkeakoulupoliittisissa ohjausasiakirjoissa ja vertaillen näissä esiintyviä merkityksenantoja "opintopisteen" käytön todellisuuteen osana korkeakoulujen opetussuunnittelua ja opintojaksojen mitoitusta.

Julkaisu on tilattavissa ennakkoon Otuksen verkkokaupasta 20 euron hintaan (20 % normaalihintaa edullisemmin) julkaisupäivään (3.12.) asti. Tämän jälkeen julkaisua voi tilata verkkokaupastamme 25 eurolla. Julkaisu löytyy verkkokaupastamme osoitteesta:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Tutkimusraportti julkaistaan julkaisupäivänä myös pdf-versiona verkossa. Linkki julkaisun verkkoversioon tulee osoitteeseen:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Lisätietoja tutkimuksesta antaa tutkija Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Oppia ikä kaikki - Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014.

vuosikirja-final

Otus julkaisee 10.12.2014 Opiskelijatutkimusverkoston toimittaman Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa (toim. Simo Pihlajaniemi, Tiia Villa, Elina Lavikainen & Laura Valkeasuo). Julkaisu ilmestyy tänä vuonna ensimmäistä kertaa ja sisältää kuusi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia sekä Student Life -toimintamallia ja Opiskelijatutkimusverkostoa esittelevät artikkelit:

 • Sisäinen motivaatio ja kouluinnokkuus edistävät nuorten opintopolkuja (Kati Vasalampi & Katariina Salmela-Aro)
 • Työssäoppiminen – harjoittelujärjestelmien lippulaiva (Anne Virtanen)
 • Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilöllisen ja yhteisöllisen prosessin yhteisvaikutuksena (Vesa Korhonen)
 • Neljä diskurssia kouluttautumisen edellytyksistä avoimessa yliopistossa (Nina Haltia)
 • Aikuisena ammattikorkeakoulussa (Suvi Pulkkinen)
 • Motivaation synty ja merkitys väitöskirjaprosessissa (Jenna Vekkaila & Jenni Keskinen)
 • Nuorison parasta tässä harrastetaan. Student Life – tutkimuslähtöistä työtä opiskelijan hyvinvoinnin ja osaamisen hyväksi (Tapio Anttonen, Ilona Laakkonen, Hanna Laitinen & Leena Penttinen)
 • Opiskelijatutkimusverkoston toiminta tutkimustiedon hyödynnettävyyden ja vaikuttavuuden näkökulmasta (Laura Valkeasuo & Tiia Villa)

Vuosikirja julkaistaan opiskelijatutkimusverkoston tapahtumassa Taru tutkimusten herrasta – Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus? keskiviikkona 10.12., ja se on tilattavissa ennakkoon Otuksen verkkokaupasta 25 eurolla julkaisupäivään asti osoitteesta:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

Vuosikirja julkaistaan julkaisupäivänä myös pdf-versiona verkossa. Linkki julkaisun verkkoversioon tulee osoitteeseen:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Lisätietoa vuosikirjasta antaa suunnittelija Simo Pihlajaniemi (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).3. TULEVAT TAPAHTUMAT

 

10.12. Taru Tutkimusten Herrasta - Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

Opitut-logo-iso

Tervetuloa Opiskelijatutkimusverkoston Kickstart-tapahtumaan Taru tutkimusten herrasta – Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

10.12.2014 klo 14-18:30, Metropolia Ammattikorkeakoulu, Albertinkatu 40–42

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen koordinoima Opiskelijatutkimusverkosto järjestää avoimen ja maksuttoman seminaarin koulutuksen, opetuksen ja opiskelun tutkijoille, tiedon hyödyntäjille, tutkimuksen rahoittajille ja julkaisijoille sekä kaikille teemasta kiinnostuneille. Tule tapaamaan tutkijoita, kuuntelemaan mielenkiintoisia näkökulmia, vaikuttumaan paneelista, hyödyntämään tietoa, nauttimaan seurasta sekä vaikuttamaan Opiskelijatutkimuspäivien 2015 sisältöön!

 

Tapahtuman ohjelma:

14:00-14:20

Avaussanat ja opiskelijatutkimusverkoston kuulumisia

Laura Valkeasuo, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

14:20-14:50

Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista

Sami Niinimäki, Opetus- ja kulttuuriministeriö

14:50-15:15

Tauko

15:15-16:15

Paneelikeskustelu aiheesta: Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

Emerituskansleri Kari Raivio

Kansanedustaja Sanna Lauslahti

Professori Heikki Patomäki

Puheenjohtajana Akatemiaprofessori Uskali Mäki

16:15-16:45

Avoimen tieteen käytännöt parantavat tutkimuksen vaikuttavuutta

Päivi Rauste, Tieteen tietotekiniikan keskus Oy (CSC)

16:45-17:15

Tiedejulkaisujen mahdollisuudet ja haasteet

Teijo Makkonen, Osuuskunta Vastapaino

17:15-17:25

Kommenttipuheenvuoro

Raimo Parikka, Suomen tiedekustantajien liitto

17:25-17:35

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan julkistaminen

Simo Pihlajaniemi, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

17:35-18:30

Kahvittelua, vapaamuotoista opiskelijatutkimusverkostoitumista ja verkoston vuoden 2015 toiminnan ideointia 

 

Tapahtumaan ilmoittautumiset 7.12.2014 mennessä osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin874604&SID=c7d24e3d-9bfb-49d3-8be5-9dac268c921c&dy=323847539  

Lisätietoa tapahtumasta ja opiskelijatutkimusverkostosta löydät tapahtuman verkkosivuilta osoitteesta:

https://opiskelijatutkimusverkosto.wordpress.com/

 4. MUUTA

 

Osta aineeton joululahja, jolla on vaikutusta!

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksella on saatavilla tänä vuonna aineettomia ja yhteiskunnallisesti merkittäviä joululahjoja. Voit ostaa verkkokaupastamme tutkimusta lahjaksi, jolloin käytämme lahjoittamasi summan opiskelun ja koulutuksen tutkimukseen ja lahjastasi hyötyy koko koulutussektori opiskelijat mukaan lukien.

Lahjavaihtoehtoja on useita. Voit ostaa valitsemasi summan mukaisen määrän aineetonta tutkimusta, jolloin lähetämme lahjan saajalle hyvän joulun toivotukset, tiedon lahjoituksestasi ja bonuksena yhden julkaisuistamme. Tai voit ostaa hyötylahjaksi Otuksen kyniä tai magneettisia kirjanmerkkejä – tuotteen lisäksi lahjan saaja saa meiltä tiedon lahjoituksestasi ja joulukortin. Pääset ostamaan tutkimusta ja vaikuttamaan entistä paremman ja hyödynnettävän tiedon tuotantoon osoitteessamme: http://pöllökasvaa.fi/

 

Seuraava kuukausiposti tammikuussa 2015

Toimitamme seuraavan kuukausipostin tammikuussa 2015. Hyvää joulun odotusta ja vuoden vaihdetta!

Kuukausiposti 10/2014

 

SISÄLTÖ

1. HANKEKUULUMISIA

 • Koulutukseen valikoituminen

 • Koulutuksen työelämävastaavuus

 • Erityinen polku tulevaisuuteen

2. ALKAVAT HANKKEET

 • Amisbarometri

3. PÄÄTTYVÄT HANKKEET

 • Opintopiste

4. TULEVAT TAPAHTUMAT

 • Taru Tutkimusten Herrasta - Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

________________________________________________________________

 

1. HANKEKUULUMISIA

 

Koulutukseen valikoituminen

Koulutukseen valikoituminen -hankkeessa tarkastellaan koulutuksen periytyvyyden mekanismeja sosioekonomisen taustan, alueellisen segregaation ja kulttuuripääomatekijöiden avulla. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana käytetään niin kutsuttua Breen-Goldthropen koulutusvalinnan rationaalisen valinnan mallilla, jonka lähtökohtana on, että eri kouluttautumisvaihtoehdot näyttäytyvät nuorelle erilaisin kustannuksin sekä tavoiteltavin hyödyin suhteessa tämän kotitaustaan. Taloudellisten valikoituvuustekijöiden kattava malliperusteinen huomioiminen luo tutkimukselle edellytykset alueellisten ja kulttuuristen tekijöiden syväluotaavaan tarkasteluun.

Koulutuksen valikoituvuutta käsittelevä tutkimus joutuu usein rajoittumaan joko taloudellisiin resursseihin tai kulttuurillisiin tekijöihin yksiulotteisesti palautuviin tutkimusasetelmiin. Aineistojen rajoittuneisuus yleensä estää taloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden samanaikaisten vaikutusten tarkastelun. Laadukkaiden rekisteri- ja survey-aineistojen avulla pyrimmekin paikkaamaan tätä tutkimuksellista aukkoa ja selvittämään kulttuuristen ja taloudellisten koulutusvalintoja selittävien mekanismien sekä eri tekijöiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoiman tietojärjestelmä Vipusen kanssa. Tutkimusyhteistyön myötä käytettävissä on valtakunnallisesti ainutlaatuinen ja monitasoinen aineisto, jolla vanhempien koulutusalan, tulotason sekä työmarkkina-aseman periytyvyydestä saadaan ennennäkemättömän kattavaa tietoa.

Tutkimuksessa hyödynnetään keväällä 2013 käynnistynyttä Otuksen uusien opiskelijoiden seurantatutkimuksen aineistoa, jossa seurataan syksyllä 2012 opintonsa aloittaneiden opintojen etenemistä sekä koulutusalalle valikoitumista. Kyselyyn vastasi tutkimuksen ensimmäisenä vuotena yli 4000 uutta opiskelijaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

Tutkimuksen on määrä valmistua maaliskuussa 2015.

Lisätietoja hankkeesta antavat Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Maria Rytkönen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Koulutuksen työelämävastaavuus

Otuksen tutkijat Leo Aarnio ja Suvi Pulkkinen toteuttavat parhaillaan Opetushallituksen toimeksiantona hanketta, jossa tehdään tilannekatsaus koulutuksen työelämävastaavuudesta.Tilannekatsauksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen ja monipuolinen kuva siitä, mitä työelämävastaavuudella tarkoitetaan ja miten sitä edistetään ammatti- ja aikuiskoulutuspolitiikassa ja valtakunnallisilla kehittämistoimilla. Työelämävastaavuutta tarkastellaan ammatillisen koulutuksen näkökulmasta ja mm. suhteessa muihin koulutuspolitiikan suurtavoitteisiin. Tilannekatsaus antaa mielenkiintoisen yleiskuvan siitä, mitä eri koulutuspolitiikan toimijat työelämävastaavuudella tarkoittavat.

Hankkeen raportti toimitetaan Opetushallitukselle vuoden 2014 loppuun mennessä.

Lisätietoja hankkeesta antavat Suvi Pulkkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Erityinen polku tulevaisuuteen

 

Erityinen polku tulevaisuuteen -hanke kartoittaa niiden henkilöiden koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Hankkeessa kerätään parhaillaan aineistoa noin 20-30-vuotiailta nuorilta aikuisilta, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä, ja jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa, tai joilla on jonkinlaisia kokemuksia työelämästä tai kouluttautumisesta. Osallistujia tutkimushaastatteluihin etsitään edelleen. Mikäli sinulla on tiedossa sopivia haastateltavia, voit olla yhteydessä hankkeen tutkijaan Elina Lavikaiseen (yhteystiedot alla).

Tutkimuksen tulokset on määrä julkaista syksyllä 2015.

Hankkeeseen voi tutustua osoitteissa www.erityiseturatarinat.fi ja www.facebook.com/erityiseturatarinat. Hankkeen kuulumiskirjeen vastaanottajaksi voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostiosoitteesi hankkeelle: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja antaa Elina Lavikainen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

 

2. ALKAVAT HANKKEET

 

Amisbarometri

Ammattiin opiskelevista on tällä hetkellä niukasti tilastotietoa saatavilla. Kuitenkin nuorten terveyskäyttäytyminen, asuminen, tulotaso tai esimerkiksi työskentely opintojen ohessa ovat avoimia kysymyksiä, joiden selvittämisestä on hyötyä paitsi opiskelijoiden itsensä, myös päätöksenteon ja elinkeinoelämän kannalta. Tätä tietovajetta paikkaamaan Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteuttavat vuoden 2015 alussa valtakunnallisen Amisbarometri-tiedonkeruututkimuksen, jonka tarkoituksena on kerätä kattavasti tietoa maamme ammattiin opiskelevien nuorten arjesta.

Amisbarometri on Suomen laajin toisen asteen koulutusta tarkasteleva tiedonkeruu, jonka aineistosta saatujen tulosten avulla pyritään paikantamaan erityisiä tuen tarpeita ja mahdollisia ongelmakohtia amisten arjessa. Samalla tiedonkeruun avulla on tavoitteena myös korostaa ja tuoda suuren yleisön nähtäville Euroopan ammatillisen osaamisen parhaimmistoa, ammattiylpeyttä ja taitotasoa.

Tiedonkeruu toteutetaan verkossa oppitunnin aikana täytettävänä laajana kyselytutkimuksena, jonka tarkoituksena on kartuttaa perustutkinto-opiskelijoiden elämää ja opintoja monista eri näkökulmista. Kyselyssä kartutetaan tietoa aina opinnoista ja niiden mielekkyydestä työelämän odotuksiin ja tulevaisuuden haaveisiin asti. Tarkoituksena on, että Amisbarometriin vastaavat kaikki Suomen ammattiin opiskelevat nuoret. Tämän tavoitteen tukena ovat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus tukijoukkoineen. Kysely lähetetään kouluille vastattavaksi vuoden 2015 alkupuolella ja tutkimuksen tulokset julkaistaan ensi syksynä.

Hankkeesta vastaavat Otuksessa Suvi Pulkkinen, Tuukka Salminen ja Janne Mikkonen. Lisätietoja hankkeesta antavat Suvi Pulkkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Laura Kyntölä (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

 

3. PÄÄTTYVÄT HANKKEET

 

Opintopiste

Opintopiste -tutkimusraportti on valmistumassa. Aiemmin ilmoitetusta julkaisupäivästä poiketen raportti julkaistaan keskiviikkona 3.12.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä “opintopiste” tarkoittaa sekä tarkastellaan sen käsitehistoriaa korkeakoulupoliittisissa ohjausasiakirjoissa  ja vertaillaan näissä esiintyviä merkityksenantoja "opintopisteen" käytön todellisuuteen osana korkeakoulujen opetussuunnittelua ja opintojaksojen mitoitusta. Mitä tapahtuu, jos ohjausasiakirjojen merkityksenannot eivät vastaa käytön todellisuutta? Miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin? Miten "opintopistettä" tulisi muuttaa, jotta se toimisi sille asetetuissa käyttötarkoituksissa?  

Näihin kysymyksiin vastatessa käsitellään muun muassa seuraavia erityisteemoja: Onko opiskelijan opintopistettä kohden käyttämä opiskeluaika 27 tuntia? Kuinka paljon todelliset opintoajat vaihtelevat, ja mistä vaihtelu johtuu? Voiko oppilaitos vaikuttaa opintopisteiden kertymiseen muulla tavoin kuin opintopistekohtaista työmäärää muuttamalla (vähentämällä)? Kuinka paljon opiskelija opiskelee tutkintonsa aikana ja miksi? Onko mittarin ohjausvaikutus oikeudenmukainen, ja onko se koulutuksen kehittämisen kannalta tehokas?

Tarkastelun pohjalta johdetaan käytännöllisiä kehitysehdotuksia "opintopisteen" käytölle osana korkeakouluohjausta opintotukijärjestelmästä korkeakoulujen rahoitusmalliin. 

Julkaisu on tilattavissa ennakkoon Otuksen verkkokaupasta osoitteessa http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/opintopiste-detail.

Lisätietoja hankkeesta antaa tutkija Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

 

 

4. TULEVAT TAPAHTUMAT

 

Taru Tutkimusten Herrasta -

Miten arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

Otus julkaisee joulukuussa Opiskelijatutkimusverkoston toimittaman Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan Oppia ikä kaikki – Kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Tänä vuonna  ensimmäistä kertaa ilmestyvä, kuusi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia sisältävä sekä Student  Life toimintamallia ja Opiskelijatutkimusverkoston taustoja ja tulevaisuuden suunnitelmia esittelevä vuosikirja julkaistaan verkoston tapahtumassa Taru tutkimusten herrasta – Miten  arvokas tieto määritellään, ja kenellä on siihen oikeus?

Tapahtuman teemaa tarkastellaan tutkimustiedon näkyvyyttä ja hyödynnettävyyttä käsittelevissä puheenvuoroissa sekä paneelikeskustelussa, jonka aiheena on tutkimuksen käyttö, merkitys ja asema suhteessa päätöksentekoon. Tilaisuuden tarkoituksena on tuoda yhteen opiskelijatutkimuksesta kiinnostuneita tiedon tuottajia, tiedon hyödyntäjiä sekä tiedon levittäjiä.

Tapahtuma järjestetään keskiviikkona 10.12. klo 14–17 Helsingissä, ja sinne ovat tervetulleita kaikki opiskelijatutkimusverkoston toiminnasta, opiskelijatutkimuksen vuosikirjasta ja tapahtuman teemasta kiinnostuneet. Lisätietoa tapahtumasta ja ilmoittautumisesta seuraa lähiaikoina.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjaa voi tilata ennakkoon Otuksen verkkokaupasta (http://otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/oppia-ikae-kaikki-kouluttautumisen-edellytykset-eri-elaemaenvaiheissa-detail). 

Kuukausiposti 9/2014

SISÄLTÖ

1. HANKEKUULUMISET

 • Erityinen polku tulevaisuuteen

 • Opiskelijatutkimusverkosto

2. TULEVAT JULKAISUT

 • Opintopiste

 • Kukin kykynsä mukaan. Eksploratiivinen katsaus osaopiskelukykyyn Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa

 • Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014

3. TULEVAT TAPAHTUMAT

 • Otus säätiöpäivillä Sanomatalolla 1.10.2014

4.MUUTA

 • Laura Valkeasuo Otuksen toiminnanjohtajaksi

 • Maria Rytkönen Otuksen apulaistutkijaksi

 • Otuksen entinen toiminnanjohtaja Jussi Junni Otuksen hallitukseen

____________________________________________________________

 

1. HANKEKUULUMISET

 

Erityinen polku tulevaisuuteen   

Erityinen polku tulevaisuuteen kartoittaa niiden henkilöiden koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä. Hankkeessa kerätään parhaillaan aineistoa noin 20-30-vuotiailta nuorilta aikuisilta, joilla on ADHD ja/tai Aspergerin oireyhtymä ja jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa tai joilla on jonkinlaisia kokemuksia työelämästä tai kouluttautumisesta. Tutkimuksen tulokset on määrä julkaista syksyllä 2015. Hankkeen esite pdf-versiona löytyy tämän postin liitetiedostona.

Hankkeelle on avattu verkkosivut osoitteessa www.erityiseturatarinat.fi, ja facebook-sivut osoitteessa www.facebook.com/erityiseturatarinat. Lisäksi hanke tiedottaa edistymisestään noin karran kahdessa kuukaudessa lähetettävällä hankkeen omalla kuulumiskirjeellä. Kuulumiskirjeen vastaanottajaksi voit ilmoittautua lähettämällä sähköpostiosoitteesi hankkeelle:Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Lisätietoja hankkeesta antavat projektipäällikkö Alina Inkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) sekä kehittämispäällikkö Elina Lavikainen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Opiskelijatutkimusverkosto    

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus koordinoi opiskelijatutkimusverkoston toimintaa.Verkoston tarkoituksena on edistää monitieteellistä opiskelijatutkimusta tarjoamalla alan asiantuntijoille foorumin keskustelulle, tutkimukselle ja yhteistyölle. Verkosto kokoaa yhteen suomalaisen tutkimuksen ja sen tekijät sekä toimii opiskelututkimuksen keskitettynä tiedonlähteenä päättäjille, medialle ja muille opiskelijoiden asioista kiinnostuneille tahoille. Olemme suunnittelemassa toimintaa loppuvuodelle 2014 sekä vuodelle 2015. Ilmoittautumalla mukaan verkostoon sinulla on mahdollisuus vaikuttaa verkoston toimintaan ja saada informaatiota opiskelijatutkimuksen uusimmista tuulista. Mukaan pääset ilmoittamalla tietosi osoitteessa http://opiskelijatutkimus.fi/index.php/verkosto/liity-jaeseneksi.

Verkoston internet-sivut löytyvät osoitteesta http://opiskelijatutkimus.fi ja facebook-sivut osoitteesta https://fi-fi.facebook.com/opiskelijatutkimus.  2. TULEVAT JULKAISUT

 

Opintopiste    

Opintopiste -hankkeessa on selvitetty vastauksia mm. seuraavanlaisiin kysymyksiin: Onko opiskelijan opintopistettä kohden käyttämä opiskeluaika 27 tuntia? Kuinka paljon todelliset opintoajat vaihtelevat? Mistä vaihtelu johtuu? Voiko oppilaitos vaikuttaa opintopisteiden kertymiseen muulla tavoin kuin opintopistekohtaista työmäärää muuttamalla (vähentämällä)? Kuinka paljon opiskelija opiskelee tutkintonsa aikana ja miksi? Onko mittarin ohjausvaikutus oikeudenmukainen? Onko se koulutuksen kehittämisen kannalta tehokas?

Opintopistekohtainen työmäärä on korkeakoulujen rahoitusmallin ohjausjärjestelmän kulmakivi. Sitä koskevat tiedot ovat kuitenkin melko hataralla pohjalla. Tutkimuksessa on pureuduttu siihen, mitä "opintopiste" tarkoittaa tarkastelemalla "opintopisteen" käsitehistoriaa sekä sitä, miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin.

Tutkimus julkaistaan OHA-forumin (yliopistojen opintohallinnon ja -palveluiden johtajien ja päälliköiden muodostama verkosto) järjestämillä opintoasiainpäivillä Helsingissä 1.10.2014. Hankkeen tutkimusraportti Opintopiste julkaistaan 22.10.2014 säätiön verkkosivuilla osoitteessahttp://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut

Julkaisu on tilattavissa ennakkoon Otuksen verkkokaupasta osoitteessahttp://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa/opintopiste-detail.

Lisätietoja hankkeesta antaa tutkija Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Kukin kykynsä mukaan. Eksploratiivinen katsaus osaopiskelukykyyn Helsingin yliopistossa ja Aalto-yliopistossa

Kukin kykynsä mukaan -hankkeessa on selvitetty Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa terveydentilan vaikutusta opintojen etenemiseen, asumiseen ja toimeentuloon. Selvityksen aineistona on hyödynnetty Opiskelijabarometrin pitkittäistutkimusta. Hankkeen tulokset julkaistaan sähköisenä pdf-versiona lokakuun 2014 alussa Otuksen verkkosivuilla osoitteessa http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/kaikki-julkaisut.

Lisätietoja hankkeesta antaa tutkija Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

Opiskelijatutkimuksen vuosikirja 2014    

Otuksen koordinoiman Opiskelijatutkimusverkoston ensimmäinen Opiskelijatutkimuksen vuosikirja julkaistaan joulukuussa nimellä Oppia ikä kaikki – kouluttautumisen edellytykset eri elämänvaiheissa. Keväisin järjestettävä Opiskelijatutkimuksen päivä -seminaari ja vuosikirja ovat yhtenäinen kokonaisuus. Niillä on yhteinen, vuosittain vaihtuva teema, ja kirjassa julkaistaan sekä saman vuoden seminaarissa pidettyjen esitelmien pohjalta kirjoitettuja että muita samaa teemaa käsitteleviä artikkeleita.

Vuoden 2014 Opiskelijatutkimuksen vuosikirja sisältää kuusi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia, joissa käsitellään työssäoppimista; nuorten koulutustavoitteiden, kouluinnokkuuden ja koulu-uupumuksen vaikutuksia; korkeakouluopintoihin kiinnittymistä; ammattikorkeakoulujen aikuisopiskelua; avoimessa yliopistossa kouluttautumista ja tohtorikoulutusta. Lisäksi vuosikirjassa esitellään Jyväskylän yliopiston Student Life -toimintamallia sekä avataan Opiskelijatutkimusverkoston taustoja ja hahmotellaan verkoston tulevaisuuden näkymiä.

Opiskelijatutkimuksen vuosikirjan julkaisutilaisuus pidetään 10.12.2014. Tilaisuuden ohjelmasta tiedotetaan tarkemmin syksyn kuluessa. Voit tilata kirjaa ennakkoon Otuksen verkkokaupasta osoitteessa http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa.

Lisätietoja julkaisusta antaa suunnittelija Simo Pihlajaniemi (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).3. TULEVAT  TAPAHTUMAT

Otus säätiöpäivillä Sanomatalolla 1.10.2014.   

Keskiviikkona 1.10.2014 vietetään koko Suomessa maan ensimmäistä Säätiöpäivää.Säätiöpäivää vietetään, jotta kaikki suomalaiset tietäisivät, että säätiöt ovat olemassa; että ne tekevät tärkeätä työtä Suomelle; ja että ne ovat kaikkia varten, yhteiseksi hyväksi. Otus on mukana säätiöpäivillä Sanomatalolla.

Lisää tietoa säätiöpäivästä löytyy osoitteesta http://www.saatiopalvelu.fi/saatiopaiva/saatiopaiva.html.

 

4. MUUTA

 

Laura Valkeasuo Otuksen toiminnanjohtajaksi

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön (Otus) uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden ja hallintotieteiden maisteri Laura Valkeasuo. Toiminnanjohtaja johtaa säätiön tutkimustoimintaa vastaten erityisesti säätiön henkilöstöstä ja taloudesta.

Valkeasuo viimeistelee yhteiskuntatieteiden alaan kuuluvaa väitöskirjaansa Tampereen yliopistossa ja työskentelee tällä hetkellä erityissuunnittelijana ja tiimivastaavana Espoon työväenopistossa. Aikaisempaa soveltuvaa kokemusta hänellä on muun muassa Suomen Akatemiasta sekä tutkijan tehtävistä kotimaassa ja ulkomailla.

Toiminnanjohtajan hakuprosessi oli monivaiheinen, ja henkilöiden soveltuvuusarvioinnissa kumppanina toimi Mercuri Urval. Hallitus teki valinnan yksimielisesti haastattelujen ja soveltuvuusarviointien perusteella.

Valkeasuo seuraa tehtävässä Jussi Junnia. Työ toiminnanjohtajana alkaa syyskuun lopussa.

 

Maria Rytkönen Otuksen apulaistutkijaksi

Maria Rytkönen aloittaa Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiöllä apulaistutkijana 6.10.2014. Kyseessä on neljän kuukauden äitiysvapaan sijaisuus ja työtehtävät kohdistuvat pääasiassa koulutuksen periytyvyyttä ja koulutusvalintoja koskevaan hankkeeseen.

26-vuotias Maria viimeistelee opintojaan Jyväskylän yliopistossa koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelmassa sekä filosofian alalla. Marialla on aiempaa kokemusta muun muassa tutkimusavustajana, opiskelijajärjestöistä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriöstä korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolta.

 

Otuksen entinen toiminnanjohtaja Jussi Junni Otuksen hallitukseen

Otuksen entinen toiminnanjohtaja Jussi Junni aloitti jäsenenä Otuksen hallituksessa kun Marina Lampinen siirtyi uusiin tehtäviin. Junni on Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL:n nimittämä jäsen päättyvälle kaudelle.

______________________________________________________

Mikäli ette toivo jatkossa vastaanottavanne Otuksen kuukausipostia, ilmoitattehan siitä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Iloista syksyä!

 

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Uutta tutkimustietoa
opiskelijoista ja opiskelusta.

Yhteiskunnalliseen keskusteluun.

http://www.otus.fi/

Kuukausiposti 8/2014

SISÄLTÖ

1. HANKEKUULUMISET

 • Koulutukseen hakeutuminen

 • Todelliset opintoajat

 • Osa-opiskelukyky

2. TAPAHTUMIA

 • Otuksen huhuilujuhla 18.9.

3. MUUTA

 • Otuksen uusi toiminnanjohtaja valitaan viikolla 35

 • Otus hakee apulaistutkijaa

 • Otuksen harjoittelija Tuukka Salminen jatkaa säätiössä tutkimusavustajana

________________________________________

 

1. HANKEKUULUMISET

 

Koulutukseen hakeutuminen        

Koulutukseen hakeutuminen -hankkeessa tarkastellaan sosioekonomisen aseman periytyvyyttä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä niin kutsutun koulutusvalinnan rationaalisen valinnan mallin avulla. Malli lähtee ajatuksesta, että koulutusvalinnoissa vanhemmat ja näiden lapset toimivat rationaalisesti tehdessään valintoja erilaisten tarjolla olevien kouluttautumismahdollisuuksien välillä punniten näihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä. Mallin avulla on mahdollista paljastaa sellaisia sosiaalisen aseman periytyvyyden mekanismeja, joihin ei pelkillä rekisteriaineistoilla päästä käsiksi. Suhteessa muissa maissa toteutettuihin vastaaviin tutkimuksiin suomalainen korkeakoulujärjestelmä on tutkintojen kustannushyöty –analyysin kannalta erityisen kiinnostava koulutuksen maksuttomuuden vuoksi. Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja hankkeen toteuttajana toimii Otuksella Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Saaren Korkeakoulututkimuksen symposiumissa Jyväskylässä 19.-20.8.2014 esittelemät alustavat hankkeen tulokset käsittelivät sitä, miten koulutukseen hakeutumiseen liittyvät kustannukset sekä koulutuksen hyödyt näyttäytyvät erilaisesta yhteiskunnallisesta asemasta ponnistaville. Alustavien tulosten mukaan opiskelijan heikko toimeentulo tai taloudellinen asema ennakoi ammattikorkeakoulusektorille päätymistä silloinkin, kun vanhempien koulutustausta ja oma koulumenestys on vakioitu. Tutkimuksen on määrä valmistua maaliskuussa 2015.

 

Todelliset opintoajat          

Otuksen Todelliset opintoajat -selvityshanke on valmistumassa. Tutkimuksen tulokset julkistetaan OHA-Forumin (yliopistojen opintohallinnon ja -palveluiden johtajien ja päälliköiden muodostama verkosto) järjestämillä opintoasiainpäivillä Helsingissä 1.10.2014. Selvityksessä on pureuduttu siihen, mitä "opintopiste" tarkoittaa tarkastelemalla "opintopisteen" käsitehistoriaa sekä sitä, miten semantiikan ero pragmatiikasta voi johtaa korkeakouluohjauksellisiin virhearviointeihin. Selvitystä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö ja hanketta toteuttaa Otuksella Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

Hankkeen tutkimusjulkaisu ilmestyy lokakuussa 2014, viikolla 24.

 

Osa-opiskelukyky    

Otus selvittää yhdessä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan sekä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan kanssa terveydentilan vaikutusta opintojen etenemiseen, asumiseen ja toimeentuloon. Tutkimuksessa hyödynnetään opiskelijanarometrin pitkittäistutkimuksen aineistoa. Hanketta rahoittaa HYY ja AYY ja sitä toteuttaa Otukselta Juhani Saari (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) sekä Suvi Pulkkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.). 

Tutkimus valmistuu syyskuussa 2014.

 

2. TAPAHTUMIA

   

Otuksen huhuilujuhla 18.9.  

   

Syksyn pimetessä on aika tulla nauttimaan tiedon valosta ja hyvästä seurasta! Otus järjestää sidosryhmilleen 18.9.2014 klo 15.30-18.00 (huom.  muuttunut aloitusajankohta) toimistollaan (Lapinrinne 2, 00180 HKI) tilaisuuden, jossa on tarjolla pientä purtavaa ja juotavaa sekä mielenkiintoisia keskusteluja. Tilaisuudessa on mahdollista tavata Otuksen uusia kasvoja ja kuulla luotettavista lähteistä uusimmat huhut päivänpolttaviin aiheisiin liittyvästä opiskelijatutkimuksesta.

Tapahtumaan ilmoittautumiset sidosryhmien edustajille 11.9. asti osoitteessa:

https://www.webropolsurveys.com/Answer/SurveyParticipation.aspx?SDID=Fin827642&SID=e07329ed-3485-4045-a84f-070f820bc96a&dy=1695854536

Tapahtuman tiedote löytyy osoitteesta:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/tutkimus/tapahtumat/157-otuksen-huhuilujuhla

 

3. MUUTA

 

Otuksen uusi toiminnanjohtaja valitaan viikolla 35

Otuksen toiminnanjohtaja Jussi Junni on siirtynyt säätiön palveluksesta uusiin tehtäviin ja säätiön vt. toiminnanjohtajana toimii Suvi Pulkkinen 30.9.2014 asti. Uuden toiminnanjohtajan rekrytointiprosessi lähenee päätöstään ja uusi toiminnanjohtaja valitaan viikolla 35.

 

Otus hakee apulaistutkijaa

Otuksessa on haettavana apulaistutkijan tehtävä. Tehtävä on määräaikainen ajalle4.10.2014–10.2.2015. Hakemuksia pyydetään 29.8.2014 mennessä.

Lisätietoa tehtävstä löytyy osoitteesta:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/saatio/avoimet-tyopaikat/153-apulaistutkija-2014

 

Otuksen harjoittelija Tuukka Salminen jatkaa säätiössä tutkimusavustajana

Otukselle harjoittelijaksi kesäkuussa 2014 tullut Tuukka Salminen jatkaa säätiössä 1.9.2014 alkaen osa-aikaisena tutkimusavustajana. Tuukka työskentelee säätiössä syksyllä kolmessa eri tutkimushankkeessa.

____________________________________

Mikäli ette toivo jatkossa vastaanottavanne Otuksen kuukausipostia, ilmoitattehan siitä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

 

Hyvää alkavaa syksyä!

 

Kuukausiposti 6/2014

 

SISÄLTÖ

1. UUSIA HANKKEITA

·         Erityinen polku tulevaisuuteen

·         Tilannekatsaus koulutuksen työelämävastaavuudesta

2. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

·         Opiskelijabarometrin pitkittäiskysely

·         Yliopistohallinnon opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuudet

3. MUUTA

·         Otuksen toiminnanjohtajan tehtävä uudelleen haettavana – Suvi Pulkkinen Otuksen vt. toiminnanjohtajana (18.8.2014 alkaen) kunnes toimi täytetty vakinaisesti

 

______________________________________________________

 

1. UUSIA HANKKEITA

 

Erityinen polku tulevaisuuteen

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksella on käynnistynyt uusi hanke nimeltään Erityinen polku tulevaisuuteen. Hanke kartoittaa niiden henkilöiden koulutus- ja urapolkuja, joilla on ADHD- tai Asperger -diagnoosi. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti se, millaiset tukitoimet ovat auttaneet mielekkään koulutuspolun löytymisessä, miten omat erityispiirteet näkyvät arjessa ja millä tavoin ne mahdollisesti ovat vaikuttaneet valikoituneisiin koulutus- ja urapolkuihin.

Hankkeen tavoitteena on antaa ääni sellaisille henkilöille, joilla on ADHD- tai Asperger -diagnoosi sekä heidän perheilleen keräämällä omaelämänkerrallinen tutkimusaineisto. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää muun muassa edunvalvonnassa, opintojen ohjauksessa sekä koulutussuunnittelussa. Hankkeessa tuotetaan myös kirjallista materiaalia ADHD- ja Asperger -diagnoosin omaaville nuorille sekä heidän perheilleen.

Hankkeessa ollaan parhaillaan kokoamassa tutkimusaineistoa ADHD- ja Asperger -diagnoosin omaavien henkilöiden uratarinoista. Lisätietoa tästä ja hankkeesta kokonaisuudessaan antavat hankkeen toteutuksesta vastaava Alina Inkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja tutkija Elina Lavikainen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

Hankkeen rahoittajana toimii opetus ja kulttuuriministeriön Lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelma LANUKE.

 

 

Tilannekatsaus koulutuksen työelämävastaavuudesta

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteuttaa Opetushallitukselle toimeksiantona katsauksen koulutuksen työelämävastaavuudesta. Tilannekatsauksen tavoitteena on tuottaa ajantasainen ja monipuolinen kuva siitä, mitä työelämävastaavuudella tarkoitetaan sekä miten sitä edistetään ammatti- ja aikuiskoulutuspolitiikassa ja valtakunnallisilla kehittämistoimilla.Katsaus on käsiteanalyysi, jossa koulutuksen työelämävastaavuutta ohjaavia käytännön asiakirjoja analysoidaan verraten niiden keinojen sekä ongelman- ja tavoitteenasettelun yhteensopivuutta sisäisen ja ulkoisen teoreettisen käsitemallin kanssa.

Katsaus toteutetaan syksyllä 2014 ja sen on määrä valmistua joulukuussa. Lisätietoa tästä hankkeesta antavat sen toteutuksesta vastaavat Leo Aarnio (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja Suvi Pulkkinen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

 

2. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

 

Opiskelijabarometrin pitkittäiskysely

Opiskelijabarometri

Opiskelijabarometrin pitkittäiskyselyn toisen kierroksen aineisto on valmiina tutkimuskäyttöön. Kyseessä on ainutlaatuinen korkeakoulut valtakunnallisesti kattava ja tilastollisesti edustava tiedonkeruu opintonsa vuonna 2012 aloittaneista. Sikäli kun aineisto on tarkoitus saattaa mahdollisimman laajaan tutkimuskäyttöön, aineistosta kiinnostuneet voivat olla yhteydessä Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tutkija Juhani Saareen (Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

 

Yliopistohallinnon opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuudet

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksessa on meneillään tutkimus yliopistohallinnon opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuuksista. Tutkimuksen tarkoitus on selvittää opiskelijaedustajina toimineiden kokemuksia yliopistohallinnossa vaikuttamisesta sekä arvioida, mitä seurauksia yliopistolakiuudistuksella on ollut opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuuksiin.

Tutkimus toteutetaan opiskelijaedustajina toimineiden ja asiantuntijoiden haastattelu- ja kyselyaineistoa keräämällä. Haastattelut ja kyselyaineiston keruu toteutetaan kesän 2014 aikana ja tutkimuksen on määrä valmistua marraskuun 2014 lopussa. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

 

 

3. MUUTA

 

Otuksen toiminnanjohtajan tehtävä uudelleen haettavana – Suvi Pulkkinen Otuksen vt. toiminnanjohtajaksi kunnes toimi vakinaisesti täytetty

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus on julistanut toiminnanjohtajan vakituisen toimen uudelleen haettavaksi. Hakuaikaa on jäljellä 31.7.2014 asti. Tarkempaan kuvaukseen toiminnanjohtajan tehtävästä ja hakuprosessista voi tutustua Otuksen Internet-sivuilla osoitteessa:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/saatio/avoimet-tyopaikat/148-otuksen-toiminnanjohtajan-tehtaevae-uudelleen-haettavana

Otuksen hallitus on valinnut säätiön vt. toiminnanjohtajaksi KM Suvi Pulkkisen (26) 18.8. alkaen siihen asti, kunnes toimi täytetään vakinaisesti. Pulkkinen työskentelee tällä hetkellä Otuksen kehittämiskoordinaattorina vastuualueenaan asiakkuuksien ja tutkimuspalvelujen kehittäminen.

Lisätietoja hakuprosessista antavat:

Toiminnanjohtaja Jussi Junni (puh. 050 345 4024, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) ja hallituksen puheenjohtaja Juha Töyrylä (puh. 041 515 2229, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.).

 

___________________________________________________

 

Mikäli ette toivo jatkossa vastaanottavanne Otuksen kuukausipostia, ilmoitattehan siitä osoitteeseenTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toivottaa kaikille hyvää juhannusta ja kesää!

Kuukausiposti 5/2014

SISÄLTÖ

1. UUSIMMAT JULKAISUT

 • Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe – Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen

 • Korkeakoululiikunnan barometri 2013 – Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus

 • Moninkertaiset kouluttautujat Helsingin yliopistossa

2. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

 • Toimintamalli nuorisotakuun ja ohjauksen tueksi kehitteillä NYT-hankkeessa

 • Opiskelijabarometrin pitkittäisotannan tiedonkeruu loppusuoralla: vastausaktiivisuus n. 50 %

3. MUUTA

 • Otuksen toiminnanjohtaja Jussi Junni siirtyy uusiin tehtäviin elokuussa

 • Säätiössä aloittanut toukokuussa kaksi uutta korkeakouluharjoittelijaa

___________________________________________________________________________

1. UUSIMMAT JULKAISUT

 

Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe – Q-metodologinen tutkimus politiikan toimijoiden suhtautumistavoista koulutuksen maksullisuuteen

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus julkaisi huhtikuussa Suvi Pulkkisen tutkimuksen yliopistokoulutuksen maksullisuuspuheesta. Tutkimuksessa selvitettiin koulutuksen maksullisuudesta käytävän keskustelun luonnetta. Tutkimuksen aineisto kerättiin pääasiassa valtakunnallisista sanomalehdistä vuosilta 2010–2013 sekä 17 korkeakoulupolitiikan toimijan haastatteluista.

Tutkimuksesta selviää muun muassa, että keskustelua määrittävät erilaiset painavat talous- ja sosiaalipoliittiset tavoitteet, jolloin koulutuspoliittiset tavoitteet jäävät keskustelussa usein taka-alalle. Juhlapuheissa maksuton koulutus ilmaistaan investointina yhteiskunnan tulevaisuuteen ja jopa tasa-arvon takaajana. Suomalaisten opiskelijoiden maksuja vastustavien puheenvuoroissa ehdotuksia maksujen käyttöönotosta on tyrmätty ”ultraliberalistisina” ja sivistysyliopiston ihanteen vastaisina. Maksujen kannattajien joukossa kuitenkin uskotaan, että maksuilla voitaisiin ratkaista suuria yhteiskunnallisia ongelmia, kuten valtiontalouden kestävyyden vajetta, yhteiskunnallisten erojen kasvua ja tehottomana pidettyä opiskelua. Kärjistäen on jopa sanottu, että maksuton koulutus on tulonsiirtoa köyhiltä rikkaille.

Tutkimus on luettavana osoitteessa:

http://www.slideshare.net/otusowl/2014-yok-maksullisuuspuhe

Voit myös tilata julkaisun kirjana Otuksen verkkokaupasta osoitteesta:

http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa

 

Korkeakoululiikunnan barometri 2013 – Korkeakoululiikunnan suositusten toteutuminen ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuus

Opiskelijoiden liikuntaliitto ry:n ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen yhteistyössä tuottama julkaisu Korkeakoululiikunnan barometri 2013 julkaistiin huhtikuussa. Juhani Saaren, Jussi Ansalan, Suvi Pulkkisen ja Janne Mikkosen kirjoittamassa raportissa tarkastellaan korkeakoululiikunnan suositusten toteutumista ja opiskelijoiden liikunta-aktiivisuutta.

Tutkimuksesta selviää, että opiskelijoiden liikuntamahdollisuudet vaihtelevat paljon. Verrattuna vuoden 2009 tietoihin liikunta ja liikuntapalvelut huomioidaan huomattavasti aiempaa paremmin korkeakoulujen strategioissa, mutta siitä huolimatta tutkimuksen perusteella vain muutama korkeakoulu täyttää korkeakoululiikunnan rahoituksen vähimmäissuositustason. Tämä aiheuttaa opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien vaihtelua.

Korkeakoulujen liikuntapalvelujen parantamisen ohella myös itse opiskelijoiden liikunnassa näyttäisi riittävän työsarkaa: Vain kolmannes opiskelijoista liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Opiskelijan arkeen näyttää myös sisältyvän huolestuttavan paljon istumista luennoilla sekä työ- ja vapaa-ajalla.

Raportti on ladattavissa osoitteesta:

http://www.slideshare.net/otusowl/2014-korkeakoululiikunnan-barometri-2013-34939869 

 

Moninkertaiset kouluttautujat Helsingin yliopistossa 

Otus on julkaissut yhteistyössä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kanssa työpaperin“Moninkertaiset kouluttautujat Helsingin yliopistossa”.

Tutkimuksessa on yhdistetty 1070 kyselyvastaajan tiedot opiskelijarekisteristä poimittuihin tietoihin opintopistekertymästä. Opintojen etenemisen ohessa on tutkittu myös ensimmäistä ja toista korkeakoulututkintoa suorittavien opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutusvalintoihinsa sekä kokemuksiin opiskelutaidoistaan.

Raportti on luettavissa osoitteessa:

http://www.slideshare.net/otusowl/2014-moninkertaiset-kouluttautujat2. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

 

Toimintamalli nuorisotakuun ja ohjauksen tueksi kehitteillä NYT-hankkeessa

"NYT – Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla" -hankkeessa toteutettiin keväällä kysely nuorisotakuun piiriin kuuluville nuorille. Kyselyssä selvitettiin kokemuksia nuorisotakuusta ja ohjauksesta sen puitteissa. Kyselyyn vastasi 2082 nuorta. Alustavien tulosten mukaan nuoret tuntevat nuorisotakuun tarjoamia palveluita heikosti ja lähes 70 prosenttia nuorista ei osaa arvioida, onko nuorisotakuu toteutunut heidän kohdallaan. Tulevaisuutensa suunnittelua nuoret pitävät järkevänä ja kokevat voivansa vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa, mutta tulevaisuus tuntuu epäselvältä ja sen suunnitteluun kaivataan konkreettista ja henkilökohtaista ohjausta.

Kyselyn ja keväällä 2013 kerätyn haastatteluaineiston pohjalta kehitetään toimintamalli nuorisotakuun ja ohjauksen tueksi. Hanke on tutkimus- ja kehittämishanke, jota toteutetaan yhteistyössä Oulun ammattikorkeakoulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun kanssa. Lisätietoja hankkeesta antavat Elina Lavikainen, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus (p. 050 365 8944, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.) sekä Laura Paaso, Oulun ammattikorkeakoulun ammatillinen opettajakorkeakoulu (laura.paaso@oamk.fi).

 

Opiskelijabarometrin pitkittäisotannan tiedonkeruu loppusuoralla: vastausaktiivisuus n. 50 %

Otuksen opiskelijabarometrin pitkittäisotannan tiedonkeruu on loppusuoralla. Tähän mennessä kyselyyn on nyt vastannut 2080 korkeakouluopiskelijaa. Vastausaktiivisuus on siis noin 50 prosenttia.

Ptikittäisotannan tulokset on tarkoitus saattaa tutkijoiden vapaaseen käyttöön kesän 2014 aikana.3. MUUTA

Otuksen toiminnanjohtaja Jussi Junni siirtyy uusiin tehtäviin elokuussa

Otuksen toiminnanjohtaja Jussi Junni siirtyy uusiin tehtäviin ja hänen seuraajansa aloittaa elokuussa 2014. Junni aloittaa toiminnanjohtajana Kirkon Akateemiset - AKI ry:ssä. Uuden henkilön rekrytointi-ilmoitus Otuksen toiminnanjohtajaksi oli avoinna16.4.-5.5., ja hakemuksia tehtävään saatiin 34 kappaletta. Uusi toiminnanjohtaja valittaneen 16.6. säätiön hallituksen kokouksessa.

 

Säätiössä aloittanut toukokuussa kaksi uutta korkeakouluharjoittelijaa

Otus on saanut kaksi uutta korkeakouluharjoittelijaa toukokuussa. Tuukka Salminen aloitti harjoittelijana NYT –Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla -hankkeessa sekä Halloped-hankkeessa, joka koskee opiskelijaedustajien vaikutusmahdollisuuksia yliopistohallinnossa ja vuoden 2010 yliopistolakiuudistuksen vaikutuksia koettuihin vaikutusmahdollisuuksiin. Tuukan harjoittelu kestää kolme kuukautta, elokuun loppuun asti.

Vesna Holubek aloitti harjoittelijana Otuksella kansainvälisen MARIHE – “Master in Research and Innovation in Higher Education” -maisteriohjelman kautta. Hän avustaa useissa Otuksen hankkeissa kesäkuun loppuun asti.

 

___________________________________________________________________________

 

Mikäli ette toivo jatkossa vastaanottavanne Otuksen kuukausipostia, ilmoitattehan siitä osoitteeseenTämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..

Aurinkoista toukokuun jatkoa kaikille!

Kuukausiposti 4/2014

SISÄLTÖ

1. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

 • KOUKKU - Koulutusvalinnat kuntoon -hanke Future Camp -kiertueella

 • Opiskelijabarometrin pitkittäisotannan toinen kyselykierros käynnistymässä

2. TULEVIA TAPAHTUMIA JA JULKAISUJA

 • Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe -tutkimuksen julkaisu

 • Nuorisotakuun arki ja politiikka -pamflettijulkaisu

 • Vappukampanja Otuksen verkkokaupassa

3. MUUTA

 • Liity Opiskelijatutkimusverkostoon

___________________________________________________________________________

 

1. MENEILLÄÄN OLEVIEN HANKKEIDEN KUULUMISIA

 

KOUKKU - Koulutusvalinnat kuntoon -hanke Future Camp -kiertueelle

KOUKKU - Koulutusvalinnat kuntoon -hanke valmistautuu toukokuun alussa starttaavaan Furture Camp -kiertueeseen. Future Campin tavoitteena on herättää nuoret ajattelemaan omaa tulevaisuuttaan positiivisesti sekä auttaa heitä ymmärtämään tulevaisuuden työelämää.

Kiertue vierailee yläkouluissa ja lukioissa eri puolilla Suomea järjestäen ensisijaisesti yläkoulujen 8. luokkalaisille ja toisen asteen 2. vuosikurssilaisille tulevaisuusaiheisia toiminnallisia harjoitteita ja työpajoja. Harjoitteet tarjoavat ajatuksia ja ideoita opiskelijoille nykyisten opintojen jälkeiseen elämään.

Kaikilla oppilaitoksilla on mahdollisuus osallistua Future Camp -verkkohaasteeseen 14.4.-23.5.2014. Haaste koostuu neljästä osiosta ja osallistuva ryhmä voi toteuttaa yhdestä neljään osiota valintansa mukaan. Verkkohaasteeseen osallistutaan koostamalla teksti-, kuva-, video- ja/ tai audiomuotoiset toteutukset osallistuvan ryhmän luomalle verkkosivulle. Linkki sivulle postataan Future Campin Facebook-sivuille (https://fi-fi.facebook.com/futurecamp.fi). Vaihtoehtoisesti linkin voi lähettää osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., josta verkkohaasteen koordinaattorit siirtävät ne Facebook-sivuille.

Future Camp on Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen KOUKKU- ja Get a Life-hankkeiden organisoima tapahtumakonsepti. Hankkeiden rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto.

Lisätietoa kiertueesta osoitteessa: http://www.koukkuun.fi/p/future-camp.html ja https://fi-fi.facebook.com/futurecamp.fi.Opiskelijabarometrin pitkittäisotannan toinen kyselykierros käynnistymässä

Opiskelijabarometrin pitkittäisotannan toinen kyselykierros on käynnistymässä 2. vuoden opiskelijoille yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa.

Kyselyn saa sähköpostitse yli 4000 ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen 2. vuoden opiskelijaa, jotka vastasivat ensimmäisen opintovuotensa sujumista kartoittaneeseen kyselyyn. Opintojen lisäksi kyselyllä tutkitaan muutoksia mm. opiskelijan elämäntilanteessa, toimeentulossa, työssäkäynnissä sekä yhteiskunnallisessa osallistumisessa.

Lisätietoa opiskelijabarometrista löydät osoitteesta: http://www.opiskelijatutkimus.fi/index.php/tutkimus/tiedonkeruut/opiskelijabarometri.2. TULEVIA TAPAHTUMIA JA JULKAISUJA

 

Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe -tutkimuksen julkaisu

Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe -tutkimuksen julkaisutilaisuus pidetään ma 14.4.2014 klo 13.45-16.15 Otuksen toimistolla osoitteessa Lapinrinne 2, 00180 Helsinki.

Q-metodologinen tutkimus selvittää korkeakoulupolitiikan toimijoiden suhtautumistapoja koulutuksen maksullisuuteen. Miksi aihe puhutttaa ja millaisia ongelmia maksullisella koulutuksella ratkaistaan? Mistä koulutuspolitiikassa on ylipäätään lupa puhua? Yliopistokoulutuksen maksullisuuspuhe -tutkimuksessa kerättiin yhteen ja luokiteltiin puheenvuoroja, joita esitettiin julkisesti valtakunnallisissa sanomalehdissä, poliittisissa papereissa ja tieteellisissä julkaisuissa.  Näiden 109 kirjoituksen pohjalta muodostettiin 50 väitettä. Väitteiden avulla suhtautumistapaansa maksullisuudesta jäsensi 17 korkeakoulupolitiikan toimijaa. Kyseessä on Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus rs:n ja Helsingin yliopiston -tutkimusyksikkö Kupolin tutkimushanke, jonka on toteuttanut Suvi Pulkkinen.

Tilaisuudessa on mahdollista kuulla Suvi Pulkkisen tutkimuksen esittelyn lisäksi muun muassa Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajan Outi Alanko-Kahiluodon ja Helsingin Yliopiston emerituskanslerin Kari Raivion dialogia aiheesta sekä Suomen ylioppilaskuntien liiton koulutuspoliittisen sihteerin Jarmo Kallungin ja Elinkeinoelämän keskusliiton koulutuspoliittisen asiantuntijan Marita Ahonkommenttipuheenvuorot.

Lisätietoa ja ilmoittautumiset tilaisuuteen viimeistään pe 11.4. osoitteessa: http://www.otus.otusowl.fi/index.php/tutkimus/tapahtumat/119-yliopistokoulutuksen-maksullisuuspuhe-julkaisutilaisuus-14-4-2014

 

Nuorisotakuun arki ja politiikka -pamflettijulkaisu

Nuorisotutkimusverkoston pamflettijulkaisu Nuorisotakuun arki ja politiikka julkaistaan 15.4.2014.Julkaisu sisältää artikkeleita nuoristotakuu-aiheestayrittäjien, kunnan, virkamiesten, nuorisotyöntekijöiden, kansanedustajien ja nuorten näkökulmista. Kirjassa käsitellään suomalaista nuorisotakuun arkea ja nuorisopolitiikkaa nuorten syrjäytymiseen, nuorisotyöttömyyteen, nuorten työmarkkinoihin ja nuorisotyöhön liittyen.  

Julkaisu sisältää Elina Lavikaisen (Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus) artikkelinMonenlaisia nuoria, yhdenlaisia toiveita - Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämänvaiheet ja ohjaustarpeet. Artikkelissa pureudutaan siihen, millaisia syrjäytymisvaarassa olevien nuorten elämäntilanteet ovat, miten nuorisotakuu toimii erilaisten nuorten näkökulmasta ja millaisia ohjauksen tarpeita erilaisilla nuorilla on. Lisäksi tarkastellaan, millaisia polkuja nuoret ovat elämässään muodostaneet, millaisia kokemuksia heillä on koulusta ja opiskelusta, miten he ovat kokeneet työnhaun, millaisia suunnitelmia nuorilla on tulevaisuutta varten ja miten he suhtautuvat omaan tulevaisuuteensa.  

Lavikaisen kirjoitus pohjautuu keväällä 2013 toteutettuun seurantatutkimukseen, jonka tavoitteena oli selvittää miten nuorisotakuu toimii nuorten näkökulmasta. Tutkimus kohdistui nuorten koulutus- ja työelämäpolkuihin yläkoulusta nykyhetkeen, kattaen myös nuorten polut nuorisotakuun puitteissa. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet sekä ammatillisesta koulutuksesta valmistuneet, mutta ilman työ- tai jatkokoulutuspaikkaa jääneet nuoret, jotka kuuluvat nuorisotakuun piiriin. Tutkimus on toteutettu osana NYT - Nuorisotakuun toteutuminen ammatillisen koulutuksen rajapinnoilla -hanketta.

Julkaisun voi ladata 15.4. osoitteessa http://www.nuorisotutkimusseura.fi/julkaisut/verkkojulkaisut tai tilata Nuorisotutkimusseuran verkkokaupasta lähempänä julkistustilaisuutta.

Lisätietoa löytyy osoitteesta:

http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tapahtumat/nuorisotakuun-arki-ja-politiikka.

 

Vappukampanja Otuksen verkkokaupassa

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus järjestää huhti-toukokuussa vappukampanjan, jonka aikana säätiön julkaisuja on mahdollista ostaa verkkokaupastamme alennetuin hinnoin. Alennukset koskevat niin vanhempia kuin uusiakin julkaisujamme, muun muassa Opiskelijabarometri 2012, Monituloiset, Opintojen sujuvuus sekä Ammattikorkeakoulujen valmistumisvaiheen opiskelijapalautekysely.

Kampanja alkaa ke 23.4 ja kestää ke 7.5. asti. Käy tilaamassa julkaisuja itsellesi huokein hinnoin osoitteessa: http://www.otus.otusowl.fi/index.php/julkaisut/verkkokauppa.3. MUUTA

 

Liity Opiskelijatutkimusverkostoon

Käy tutustumassa ja ilmoittautumassa Opiskelijatutkimusverkostoon osoitteessa:http://opiskelijatutkimus.fi/. Verkosto kokoaa yhteen alan asiantuntijoita ja sitä kautta saat tietoa alan tutkimuksesta ja kehityksestä. Käytössäsi verkoston nettisivuilla on asiantuntijatietokanta, blogi, julkaisutietokanta, tutkimusten ideapankki sekä tapahtumakalenteri.

Opiskelijatutkimusverkosto on myös Facebookissa. Käy tykkäämässä!Mikäli ette toivo jatkossa vastaanottavanne Otuksen kuukausipostia, ilmoitattehan siitä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen." target="_blank">posti@otus.fi.


Iloista huhtikuuta kaikille!